Четвъртък, 23 Май 2024
Решения ОбС 2011-2015
РЕШЕНИЕ № 896 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Понеделник, 07 Септември 2015г. 12:01ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 02.09.2015г., Протокол № 67,
    ОТНОСНО: Кандидатстване за получаване на финансова помощ с проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 895 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Понеделник, 07 Септември 2015г. 11:59ч.

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

   ОТНОСНО: Бракуване и продажба на товарни автомобили стопанисвани от Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера.
.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 894 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Понеделник, 07 Септември 2015г. 11:58ч.

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

     ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.501.686, находящ се в гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 893 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Понеделник, 07 Септември 2015г. 11:56ч.

      На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

    ОТНОСНО: Промяна на регулацията на УПИ VІІІ-търговия и услуги (ПИ с идентификатор 56277.502.1203) и УПИ VІІ-24 класно училище (ПИ с идентификатор 56277.502.1204) в кв.120 по ПУП на гр.Пещера и сключване на договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 892 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Понеделник, 07 Септември 2015г. 11:54ч.

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,
    Относно: Даване на съгласие за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП за промяна предназначението на УПИ І-общ. зеленина в УПИ-Търговска дейност и услуги, кв. 25 по ПУП на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 891 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Понеделник, 07 Септември 2015г. 11:53ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,
    Относно: Даване на разрешение за изработване на Проект за ЧИ на ПУП за изменение трасето на улица с осови точки 815 - 848 с идентификатор 56277.504.9635, трасето на улица с осови точки 819-820, с идентификатор 56277.504.9634 по КККР на гр.Пещера, уличната регулация на квартали 185, 186, 187, 200 и 201, по ПУП на гр.Пещера и одобряване на задание

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 890 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Понеделник, 07 Септември 2015г. 11:50ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

    Относно: Разрешаване изработване на проект за ПУП-ПР, за промяна предназначение и приобщаване на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.403 /местен път публична общинска собственост/ с площ от 89,00 кв.м към УПИ І-30, цех за изделия от естествени материали -поземлен имот с идентификатор 56277.1.397 по КККР на гр.Пещера, м.Копривец, съгласно приложена скица-предложение и одобри представеното задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 889 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Понеделник, 07 Септември 2015г. 11:49ч.

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

     Относно: Откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания в гр.Пещера, община Пещера, област Пазарджик - 1 брой, с капацитет 14 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.11.2015г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 888 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Понеделник, 07 Септември 2015г. 11:47ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

    ОТНОСНО: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на паралелка в ХІ клас, профил „Технологичен” с 15 (петнадесет) ученици и паралелка в VIІ клас с 15 (петнадесет) ученици в СОУ „Св.Климент Охридски”- гр.Пещера за учебната 2015/2016г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 887 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Понеделник, 07 Септември 2015г. 11:45ч.

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

                   ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредба за обществения ред,  чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 2 от 91


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069