Вторник, 24 Май 2022
Вие сте тук: Начало


Дезакаризационна обработка Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 20 Май 2022г. 16:55ч.
Gerb 

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
4550 гр.Пещера, ул.."Дойранска епопея" № 17
тел.: (0350) 6-22-03, 6- 22-08, факс: 6-41-65
URL: http://www.peshtera.bg

Gerb Peshteraweb

   Общинска администрация уведомява, че от 20.05.2022г. до 21.05.2022г. включително, след 20.00 часа, ще се извършва дезакаризационна обработка на външни площи срещу кърлежи на територията на общината.

   Обработките ще се извършват в паркове, обществени места и уличната мрежа в град Пещера, при подходящи метеорологични условия.

   В третираните зони ще бъдат поставяни указателни табели с информация за гражданите.
   Достъпът на деца до обработените площи за времето на карантинния период следва да бъде ограничен.

 

 

 

 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 19 Май 2022г. 15:24ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, д-р Николай Пенев, Председател на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 05. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
СЪОБЩЕНИЕ - ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 18 Май 2022г. 14:23ч.

СЪОБЩЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ „ПАЗАРДЖИК - ПЕЩЕРА - БАТАК”

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

       От 23.05.2022г. ще бъде въведена следната временна организация на движение, във връзка с изпълнение на I – ви етап от строително-монтажните работи на републикански път „Пазарджик -Пещера - Батак”:

-  Напълно затваряне на движението от разклона за с. Капитан Димитриево /при км 133+800/ до гр. Пещера /при км 145+245/;

-  Обходен маршрут за тежкотоварното движение и за двете посоки е през с. Исперихово и с. Огняново;

-  Обходен маршрут за автомобилното движение ще бъде през с. Капитан Димитриево;

-  В участъка от Пазарджик до разклона за с. Капитан Димитриево, СМР ще се извършват при отворено движение, съответно с предвидената в проекта организация за движение;

-  За жителите на с. Радилово ще бъде осигурен достъп през с. Капитан Димитриево.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 
Съобщение за излязло от употреба елетронно и електрическо оборудване Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 10 Май 2022г. 15:13ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОННО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/,

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Общинска администрация Пещера уведомява, че в периода от 11.05.2022г. до 31.05.2022г.,

ще се проведе кампания за  записване за предаване  на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване /ИУЕЕО/.

  Кампанията е организирана от Общинска администрация, съвместно с „Елтехресурс“ АД /организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване/.

   Необходимо е всички желаещи,  разполагащи с неработещи вече електроуреди

/ микровълнови печки, телевизори, перални, компютри, ютии, тостери, принтери и други/ да се обадят на телефон 0350/62203.

   Ще се осъществи контакт с всеки желаещ да предаде ИУЕЕО, след записване на посочения телефон за връзка, относно организацията по вземането на ИУЕЕО от домакинствата.

   Обръщаме внимание на това, че ще се приемат от домакинствата само в пълен комплект ИУЕЕО, разкомплектовани уреди или само външна част на уреда няма да се приемат.

  Община Пещера призовава притежатели на ИУЕЕО да се възползват от условията на кампанията, като по този начин спомогнат за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси и осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.

 
Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 05 Май 2022г. 09:02ч.
 Обявление на Изпълнителна агенция по околна среда

   На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Ловеч, площадка гр. Пещера, за експлоатация на „Депо за опасни отпадъци към инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ЕООД“, изпълняваща дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС - Депа по смисъла на наредбата по чл. 43, ал 1 от Закона за управление на отпадъците относно изграждането и експлоатацията на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, приемащи над 10 тона за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци.
   Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).
   В периода от 05.05.2022 г. до 05.06.2022 г., документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет страницата на ИАОС и на Община Пещера.
   Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок, могат да се подават до изпълнителния директор на ИАОС и/или кмета на Община Пещера, по официален ред, заведени в съответното деловодство.
   За допълнителна информация:
      Любка Попова – директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-80;
      Ангелина Карамфилова – мл. експерт „Екология“, Община Пещера, тел.: 0350/6-22-03.

Attachments:
Download this file (Заявление за КР допълнено.pdf)Заявление[ ]1309 Kb
 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 21 Април 2022г. 14:51ч.

     

    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ОСМО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 04. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за
 ДНЕВЕН РЕД :
Продължение...
 
З А П О В Е Д - # 210 - 15.04.2022 г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 18 Април 2022г. 08:08ч.
Gerb 

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

 
 Gerb Peshteraweb
 

З А П О В Е Д

№ 210

гр. Пещера 15.04.2022 г.

    В изпълнение на Решение 194/28.01.2021 г., Решение №282/26.08.2021 г. и Решение №296/30.09.2021 г. на Общински съвет – Пещера като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет –Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ :

  1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
    1.1.Павилион №1, с площ 7,4 кв.м., намиращ се на «Дъгов мост» гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 99 лв. без ДДС, депозит за участие 9,90 лв. Срок на договора за наем 3 години;
    1.2.Павилион №2, с площ 5,5 кв.м., намиращ се на «Дъгов мост» гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 74 лв. без ДДС, депозит за участие 7,40 лв. Срок на договора за наем 3 години;
    1.3.Павилион №3, с площ 5,5 кв.м, намиращ се на «Дъгов мост» гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 74 лв. без ДДС, депозит за участие 7,40 лв. Срок на договора за наем 3 години;
    1.4.Павилион №4, с площ 7,4 кв.м, намиращ се на «Дъгов мост» гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 99 лв. без ДДС, депозит за участие 9,90 лв. Срок на договора за наем 3 години
    1.5.Павилион №5, с площ 7,4 кв.м., намиращ се на «Дъгов мост» гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 99 лв. без ДДС, депозит за участие 9,90 лв., срок на договора за наем 3 години;
    1.6.Павилион №6, с площ 5,5 кв.м., намиращ се на «Дъгов мост» гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 74 лв. без ДДС, депозит за участие 7,40 лв. Срок на договора за наем 3 години.
    1.7.Павилион №7, с площ 5,5 кв.м., намиращ се на «Дъгов мост» гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 74 лв. без ДДС, депозит за участие 7,40 лв. Срок на договора за наем 3 години.
    1.8.Метален павилион №3 с площ 10 кв.м., намиращ се района на Общински пазар гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6,50 лв. Срок на договора за наем 5 години.
    1.9.Метален павилион №4 с площ 10 кв.м., намиращ се района на Общински пазар гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6,50 лв. Срок на договора за наем 5 години.
    1.10.Метален павилион №8 с площ 10 кв.м., намиращ се района на Общински пазар гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6,50 лв. Срок на договора за наем 5 години.
    1.11.Метален павилион №9 с площ 10 кв.м., намиращ се района на Общински пазар гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6,50 лв. Срок на договора за наем 5 години.
    1.12.Терен №16, с полщ 10,50 кв.м. за монтиране на павилион за търговска дейност в района на Общински пазар гр.Пещера, съгласно Схема по чл.56 от ЗУТ, при начална месечна наемна цена 29,40 лв. без ДДС, депозит за участие 2,94 лв. Срок на договора за наем 5 години.
    1.13.Терен №4, с полщ 5 кв.м. за монтиране на павилион за търговска дейност в района на Общински пазар гр.Пещера, съгласно Схема по чл.56 от ЗУТ, при начална месечна наемна цена 14,00 лв. без ДДС, депозит за участие 1,40 лв. Срок на договора за наем 5 години.
    1.14.Метален павилион, монтиран върху терен №13 (бивше шивашко ателие), с площ 17 кв.м., в района на общинска пазар гр.Пещера, съгласно Схема по чл.56 от ЗУТ при начална месечна наемна цена 110,50 лв. без ДДС, депозит за участие 11,05 лв. Срок на договора за наем 5 години.
  2. Дата, място и час на провеждане на търговете:
На 13.05.2022 г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14:00 ч. по реда на имотите описани по т.1.1 – 1.7.
  3. Утвърждавам тръжна документация включваща:
    - заявление по образец;
    - декларации по образец;
    - проект на договора за отдаване под наем;
    - извадка от НРПУРОИ.
  4. Утвърждавам тръжна документация за всеки от имотите. Утвърдената тръжна документация е с цена - невъзстановими 20 лева, с включен ДДС за всеки от обектите общинска собственост, описани по т.1.1 - 1.7 от настоящата заповед и се закупува до 16 часа на 12.05.2022 г. от Центъра за административно обслужване (в сградата на ОА-Пещера).
  5. Депозитите за участие в търговете следва да се внасят до 17:00 часа на 12.05.2022 г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж или по банков път в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера:
Код на Общинска банка: SOMBBGSF
Банкова сметка: BG87SOMB9130333297021
  6. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедите за обявяване на спечелилите участници.
  7. Документите за участие в търга се подават до 17:00 часа на 12.05.2022 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.
  8. Определям стъпка за наддаване 5% от началната тръжна цена за всеки от обектите, предмет на търговете.
  9. Определям задължителни документи за участие в търговете:
    1) Заявление за участие по образец
    2) Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или изписан единен идентификационен код (ЕИК) на плика, с който се подават документите за участие. За физическите лица се представя за документ за самоличност при подаване на документите за участие в съответния търг.
    3) Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване до 30 дни преди датата на провеждане на търга.
    4) Декларации по образец съгласно тръжните документи.
    5) Документ за внесен депозит за участие в търга.
    6) Документ за закупени тръжни книжа.
    7) Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.
Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т.9, подточка 2.
  10. Оглед на обектите, предмет на търговете може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи и направена заявка в Общинска администрация гр.Пещера, ет.І, стая №1 от 10:00 до 12:00 часа, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.
  11. Определям състав на комисията по провеждането на търговете:
.............................................................................................................................................
  12. Договорите за наем със спечелилите участници да се сключват при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.
  13. Съгласно чл.16 от НРПУРОИ спечелилият участник е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на определената месечна наемна цена с ДДС при сключването на договора. Депозитът се внася в касата на Община Пещера или по депозитната сметка на Община Пещера №BG87SOMB91303332970201 в „Общинска банка” АД. Документът за внесения депозит да се прилага към досието на наемателя.
  14. Условията на търговете по отношение на обектите, началната цена и срока за подаване на заявленията за участие да се публикуват в местен ежедневник, на интернет страницата на Община Пещера и на информационното табло на Общинска администрация гр.Пещера най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявленията.
  15. Препис-извлечение от заповедта да се постави на информационното табло на Общинска администрация, на видно място в управлението на ОП „Паркинги и пазари” гр. Пещера, кметство с. Радилово и кметство с. Кап. Димитриево в три дневен срок от издаване на настоящата заповед.
6. Копие от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/
Кмет на Община Пещера

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 15 Април 2022г. 17:25ч.
Gerb

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

Gerb Peshteraweb

 

СЪОБЩЕНИЕ


Уведомяваме жителите на град Пещера и село Радилово, че поради авария на Долен изравнител на ВЕЦ ,,Алеко“, ВЕЦ ,,Пещера“ и ВЕЦ ,,Алеко“ няма да работят в периода от 18.04.2022г. до 22.04.2022г.
Водоподаването по II и IV прозорец ще бъде ограничено.


Общинска администрация

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 15 Април 2022г. 17:17ч.
Gerb

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

Gerb Peshteraweb

СЪОБЩЕНИЕ


   На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 15.04.2022г. за инвестиционно предложение:
     /ИП/ „Продължаване срока на предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали - мрамори от находище “Гергьовица“, м. „Айкъня“, в землището на с.    Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик.
   Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

 
ОБЯВЛЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 14 Април 2022г. 17:31ч.
Gerb 

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

 
Gerb Peshteraweb 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Пещера на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 371, Протокол 37/07.04.2022 г. на Общински съвет-гр.Пещера е одобрен проект за ПУП – Парцеларен план за определяне на сервитутна зона за укрепване на свлачище № PAZ21.56277-07 в поземлен имот с идентификатор 87825.1.1991 /местен път/ по КККР на с.Свети Константин и ПУП – Парцеларен план за определяне на сервитутна зона за укрепване на свлачище № PAZ21.56277-06 в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1276 по КККР на гр.Пещера.

Одобрения проект е изложен на работно място № 11 в „ТСУОС“ и е публикуван в сайта на Община Пещера в раздел „Услуги и информация /Обяви и съобщения/. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. и ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

 
ОБЯВЛЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 13 Април 2022г. 20:15ч.
Gerb

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

Gerb Peshteraweb


ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ


ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

М О Т И В И
към изготвения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пещера

1. Причини, налагащи изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

С Решение № 137/30.09.2020 г. на Общински съвет-Пещера е приета Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пещера, с която се определя обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на общината, както и ограниченията и забраните за отглеждането им. Наредбата е изменена и допълнена с Решение №197/28.01.2021 год. на Общински съвет – Пещера.

В Общинска администрация – Пещера е получено писмо с вх.№09-01-35/18.03.2022г. от Областния управител на Област Пазарджик относно прецизиране на текстове в Приложение 1 към чл.17, т.1 от Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пещера, по отношение на граничните улици, които заключват кварталите. Изразено е становище за необходимостта от подробно описание на всички улици, които обособяват всеки квартал, попадащ в Първа строителна зона на гр.Пещера.

Предвид изложените констатации, следва да се отстранят неточностите, като се измени и допълни поднормативния акт.

 2. Цели които се поставят.

Въвеждане на яснота, нормативна коректност в Приложение 1 към Наредбата и подробно описание на всички улици, които обособяват всеки квартал, попадащ в Първа строителна зона на гр.Пещера.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът за изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пещера не изисква допълнителни финансови или други средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати след приемане на измененията и допълненията на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Пещера са:

-Въвеждане на яснота и подробно описание на всички улици, които обособяват всеки квартал, попадащ в Първа строителна зона на гр.Пещера.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът за изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пещера е в съответствие с действащото законодателство на Република България. Същият не противоречи на правото на Европейския съюз и на други нормативни актове от по-висока степен.

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Пещера - www.peshtera.bg, Общинска администрация-Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: mayor@peshtera.bg или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера.

ПРОЕКТ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

1. В Приложение № 1 към чл.17, т.1, съществуващият текст да се замени с текста:

Първа строителна зона на гр. Пещера включва квартали с номера: 18,19, 41, 42, 67-75, 83, 83А, 85-118, 122, 122А, 125-139, 141-144.

Гранични улици на Първа строителна зона са: “Михаил Такев”, “Петър Арнаудов”, “Оборище”, “Иван Пенков”, “Георги Раковски”, “Георги Зафиров”, “Васил Петлешков”, “Йордан Ковачев”, “Елена и Тодор Кънчеви”, “Петър Горанов”, “Проф. Янко Янев”, “Христо Ботев”, “Петър Стайков”, “Атанас Горов”, “Освобождение” и “Стара крепост”.

Списък на улиците и площадите, които обособяват кварталите в Първа строителна зона на гр. Пещера

 

Име на улица, площад     Нечетни номера на улици Четни номера на улици
1 “Михаил Такев” От 39- до 147вкл. От 128 до 140вкл.
2

“Стара крепост” и

ул. „Ив. Вазов“

-

-

От 2 до 26 вкл.

2а вкл.

3 “Оборище” От 1 до 1а -
4 “Освобождение” От 1 до 27 вкл. От 2 до 10 вкл.
5 “Петър Арнаудов” От 1 до 9 вкл. -
6 “Георги Раковски” От 1 до 11 вкл. -
7 “Георги Теохаров” - От 2 до 14 вкл.
8 „Петър Козарев“ От 1 до 5вкл. От 2 до 8 вкл.
9 “Иван Пенков” Без номер /граница на първа зона/ -
10 “Георги Геленов” От 1 до 7 вкл. От 2 до 8 вкл.
11 “Михаил Куманов” От 1 до 13 вкл. От 2 до 14 вкл.
12 “Петър Грънчаров” От 1 до 15 вкл. От 2 до 8 вкл.
13 “Проф. Димитър Ранев” От 1 до 5 вкл. От 2 до 8 вкл.
14 “Атанас Горов” От 1 до 9 вкл. От 2 до 22 вкл.
15 “Иван Раков” От 1 до 11 вкл. От 2 до 12 вкл.
16 “Георги Бенковски” (част) От 1 до 7а вкл. От 2 до 8а вкл.
17 “Петър Кьосеиванов” От 1 до 7 вкл. От 2 до 6 вкл.
18 “Петър Стайков”     Без номер /граница на първа зона/ -
19 “Александър Стамболийски” (част) От 1 до 13 вкл. От 2а до 12 вкл.
20 “Алеко Константинов” От 1 до 23 вкл. От 2 до 22 вкл.
21 “Христо Цикалов” 1 От 2 до 12 вкл.
22 “Христо Ботев” От 1 до 29 вкл. От 2 до 4 вкл.
23 “Владимир Рилски” От 1 до 17 вкл. От 2 до 28а вкл.
24 “Петър Раков” От 9 до 39 вкл. -
25 “Проф. Янко Янев” От 1 до 3 вкл. -
26  “Петър Горанов” От 3 до 13 вкл. -
27 “Септемврийци” От 1 до 3 вкл. От 2 до 8 вкл.
28 “Христо Смирненски” От 1 до 19 вкл. От 2 до 8 вкл.
29 “Никола Вапцаров” От 1 до 13 вкл. От 2 до 8 вкл.
30 “Елена и Тодор Кънчеви” От 1 до 3 вкл. От 2 до 4 вкл.
31 “Йордан Ковачев” От 1 до 50 вкл. От 2 до 16 вкл.
32 площад “България” няма  номер
33 “Дойранска епопея” От 1 до 19 вкл. От 2 до 38 вкл.
34 “Димитър Горов” От 1 до 23 вкл. От 2 до 22 вкл.
35 “Нешо Чипев” От 1 до 11 вкл. От 2 до 14 вкл.
36 “Веселин Стайков” От 1 до 19 вкл. От  2 до 20 вкл.
37 “Нестор Личев” От 1 до 15 вкл. От 2 до 18 вкл.
38 “Иван Попов” От 1 до 11 вкл. От 2 до 16 вкл.
39 “Никола Донски” От 1 до 19 вкл. От 2 до 26 вкл.
40 “Владо Брациклиев” От 1 до 9 вкл. От 2 до 8 вкл.
41 “Григор Чешмеджиев” От 1 до 17 вкл. От 2 до 14 вкл.
42 “Васил Петлешков” От 1 до 29 вкл. От 2 до 34 вкл.
43 “Отец Паисий” От 1 до 15 вкл. От 2 до 14 вкл.
44 “Спас Зафиров” От 11 до 19 вкл. -
45 “Георги Зафиров” От 1 до 47 вкл. От 2 до 26 вкл.
46 “Трети март” От 11 до 15 вкл. 2
47 “Пенко Реков” От 1 до 3 вкл. От 2 до 4 вкл.
48 “Стоян Попов” От 1 до 11 вкл. От 2 до 10 вкл.
49 “Костадин Гьошев” От 1 до 7а От 2 до 8 вкл.
50 „Никола Дуров“ 5 -
51 „Михаил Димов“ От 1 до 1а От 2 до 4 вкл.
52 „Самоковите“ От 1 до 13 вкл. От 2 до 22 вкл.
53 „Беглика“ От 1 до 23 а вкл. От 2 до 6 вкл.
54 „Свети Константин“ От 1 до 19 а вкл. От 2 до 24 вкл.
55 „Георги Кьосеиванов“ От 1 до 21 вкл. -

 

Attachments:
Download this file (Частична оценка на въздействието - изм. и доп. на Наредба.pdf)Частична оценка[ ]239 Kb
 
ОБЯВЛЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 12 Април 2022г. 19:54ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Пещера, обл.Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350/6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията и застрояването на кв. 221 и част от кв. 17 по плана на гр.Пещера.
   Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУОС“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Покана за обшествено обсъждане Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 08 Април 2022г. 13:19ч.
Gerb

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

Gerb Peshteraweb

Пещера 08.04.2022г.

Покана за обшествено обсъждане

  

   На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, кметът на Община Пещера Йордан Младенов кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да вземат участие в публичното обсъждане за поемане на дългосрочен дълг при условията на финансов лизинг за закупуване на автомобил за нуждите на община Пещера.
   Цел - закупуване на един брой автомобил за обезпечаване дейността на община Пещера;
     • Максимален размер на дълга – 80 900 (осемдесетхиляди и деветстотин) лева
     • Валута на дълга – лева;
     • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
     • Начин на финансиране – от собствени бюджетни средства;
     • Срок на погасяване – до 18 месеца от датата на сключване на договора за финансов лизинг;
     • Условия на погасяване:

  • Авансова вноска - 35 % от цената на актива;
  • погасяване на месечни вноски, съгласно погасителен план и с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;
  • остатъчна стойност – до 7% от стойността на актива.

     • Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:

  • фиксирана годишна лихва в размер до 2,0% за целия период на лизинга;
  • еднократни съпътстващи разходи (такса лизинг, такси за регистрация на автомобила, застраховки и др.) – суми, неформиращи дълг съгласно договора;

     • Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.
   Публичното обсъждане ще се проведе на 18 април 2022 г. / вторник / от 16 часа и 30 минути часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пещера.

 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 08 Април 2022г. 10:01ч.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Пещера организира обществено обсъждане на Отчета на бюджета на Община Пещера за 2021 година. Председателят на Общински съвет отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 18. 04. 2022г. /понеделник/ от 17:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Пещера при следния дневен ред:
1. Отчет на бюджета на Общината за 2021година, индикативния разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2021г. и доклад за общинския дълг.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес www.peshtera.bg
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея" № 17, деловодството на Общински съвет или на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 08 Април 2022г. 00:00ч.

08.04.2022г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ

НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ЗА ПЕРИОДА 2022 г. -2027 г.

1. ВЪВЕДЕНИЕ. НОРМАТИВНА УРЕДБА
Настоящият план за действие за общинските концесии в Община Пещера за периода 2022 г. - 2027 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.40, ал.1 от Закона за концесиите (ЗК) и чл.19, ал.1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията и в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България за периода 2018 – 2027 година (Националната стратегия за развитие на концесиите), която е приета от Координационния съвет по концесиите на 19.06.2018 г. и е одобрена от Министерския съвет с Протокол № 24 от 20 юни 2018 г.
С Националната стратегия за развитие на концесиите са определени целите – общи и специфични, и приоритетите в областта на концесиите за периода 2018 – 2027 г. на основата на извършения анализ на състоянието на концесиите, специфичните за страната нужди за развитие, както и в съответствие с предложенията, направени от Националното сдружение на общините в Република България и редица публични органи.
За осигуряване на изпълнението на Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България за периода 2018 г. – 2027 г., както и за бюджетното планиране на разходите, свързани с концесионната дейност, Законът за концесиите предвижда приемането и на План за действие за общинските концесии.
Планът за действие служи за определяне на концесиите, чрез които ще се изпълнят целите и приоритетите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите.
Политиката за общинските концесии се определя от Общинския съвет, който приема с решение План за действие за общинските концесии на територията на Община Пещера, и се изпълнява от Кмета на общината.
Планът за действие изразява политиката за концесии на Община Пещера. С него се определят концесиите, чрез възлагането на които ще се изпълнят целите и приоритетите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите, за съответния програмен период.
Концесията е важен инструмент за дългосрочното структурно развитие на публични инфраструктура и услуги. Концесиите допринасят за нарастване на конкуренцията, за използване на опита на частния сектор и за постигане на ефикасност и иновации.
Конкурентното възлагане на концесии създава възможност за по-ефективно разпределение на публични средства. В условията на бюджетни ограничения и икономически трудности ефективното разпределяне на публичните средства е въпрос от особена важност. Възможността за мобилизиране на частен капитал и ноу-хау за допълване на публичните ресурси прави концесиите привлекателен инструмент за реализиране на проекти от обществен интерес.
При възлагането на концесии, е необходимо акцентът да бъде поставен върху публичните ползи, които водят до по-добър достъп до услуги, устойчиво поведение, насочено към опазване на околната среда, подобряване на икономическата ефективност, насърчаване на възпроизводимостта и включване на всички заинтересовани страни, включително жените и малцинствата.
Развитието на концесиите може да допринесе за повече ползи за самото общество и за постигането на стратегическите цели на отделните секторни политики и за подобряването на обществените услуги при най-добро съотношение качество – цена.
На ниво общини концесиите предоставят възможности за развитие на местните предприятия и за създаване на работни места.
Концесия се възлага за определен срок от един или повече публични органи на един или повече икономически оператори, с дългосрочен възмезден договор.
Според предмета си, видовете концесии са за строителство и за услуги.
Според органа, който ги възлага, концесиите са държавни или общински.
Със ЗК е определено, че правомощията на концедент за общинските концесии се изпълняват от кмета на общината, но за осигуряване на административен контрол и гарантиране защитата на обществения интерес е предвидено Общински съвет да одобрява основните актове, свързани с възлагането и изпълнението на общинските концесии - откриването и прекратяването на процедура, както и изменението и прекратяването на концесионните договори.
Със ЗК на Общинския съвет е възложено да одобрява годишни отчети на кмета на общината относно изпълнението на включените в Плана за действие проекти и на концесионните договори за общинските концесии.
Кметът на общината изпълнява политиката за общински концесии на територията на Община Пещера и осъществява правомощията на концедент за общинските концесии; прави предложения до Координационния съвет относно Националната стратегия за развитие на концесиите и до общинския съвет за включването, изключването и промяната на проекти за концесии в Плана за действие за общинските концесии; извършва мониторинг и контрол на сключените концесионни договори и ежегодно изготвя и внася за одобрение в Общинския съвет отчети относно изпълнението на включените в Плана за действие проекти и на сключените от тях концесионни договори. Кметът на общината прави предложения и до Координационния съвет за приемане на насоки за отстраняване на проблеми, свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на концесионните договори, и публикува в Националния концесионен регистър Плана за действие за общинските концесии.
Съдържанието на плана за действие се определя по години и включва процедури за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите (ЗК) и на Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията по чл.45 от ЗК, наричани по-нататък „проекти за концесии“.
Съдържанието на плана може да се изменя и допълва текущо с решение на Общински съвет гр.Пещера.
Планът за действие за общинските концесии се изготвя за всеки програмен период и съдържа прогнозираните данни по чл.45, ал. 2 от Закона за концесиите, а именно:
1. строителство и услуги, които ще се възлагат чрез концесии, както и обектите на концесиите;
2. максимални срокове на концесиите, включително сроковете за изпълнение на възложеното строителство;
3. публични средства за плащания от концедента по размер и източници на финансиране, включително от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
4. концесионни възнаграждения.
Съвместните концесии с държавно и общинско участие се включват в плана за действие за държавните концесии и в плана за действие за общинските концесии.
Предложенията за включване на проекти за концесии в плана за действие за общинските концесии, се правят в срок до 3 месеца преди началото на съответния програмен период. Всяко предложение включва най-малко информация за:
1. наименование на проекта за концесия;
2. описание на проекта за концесия, което съдържа:
а) целите, които ще се постигнат с възлагане на концесията, включително целите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите;
б) оценка на съответствието на целите по буква "а" с целите и приоритетите на Националната стратегия за развитие на концесиите, както и съответствието с други стратегически и програмни документи, когато е приложимо;
в) териториален обхват на концесията - място на изпълнение на строителството или услугите, а когато е приложимо - и местонахождението на обекта на концесията;
г) обект на концесията, вид и право на собственост, когато е приложимо;
д) кръга на потребителите;
е) очаквани резултати от изпълнението на проекта;
3. прогнозираните данни по чл.10, ал. 2 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията;
4. годината, през която се планира откриване на процедурата за определяне на концесионер.
Общинският съвет може да откаже включването на проект в плана за действие, който не отговаря на изискванията по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията. Приетият план за действие за общинските концесии се публикува в Националния концесионен регистър.
Приетият от общинския съвет план за действие за общинските концесии може да се изменя и/или допълва текущо при:
1. включване на нов проект;
2. изключване на проект;
3. промени в проект относно прогнозираните елементи по чл. 11, ал. 1, т. 3 от Наредбата.
Промените се приемат с решение на Общинския съвет за приемане на актуализиран план за действие за общинските концесии. Актуализираният план за действие за общинските концесии се публикува в Националния концесионен регистър.
Не може да се открие процедура за определяне на концесионер, която не е включена в плана за действие за общинските концесии. Включването на проект за концесия в съответния план за действие е основание за издаване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер.
Условие за издаване на решение за откриване на процедурата за определяне на концесионер за общинска концесия, която има за предмет предоставяне на услуга като делегирана от държавата дейност, е и изразено положително становище от компетентния държавен орган в областта на делегираната от държавата дейност.

ІІ.ДЕЙСТВАЩИ КОНЦЕСИИ
Към 30.04.2022 г. действащата общинска концесия на територията на Община Пещера е една, както следва:
1.Концесия за услуга вписана в НКР с №O-001171 за Обект – публична общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 56277.502.1158 по КККР, одобрена със Заповед №РД-18-14/20.06.2014г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ от 2 937 кв. м, с адрес на поземления имот гр. Пещера, п.к. 4550, ул. „Васил Левски” №2В, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за плувен басейн, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 122, парцел І, ведно с построените в него: 1. Сграда с идентификатор 56277.502.1158.1 (пет шест две седем седем точка пет нула две точка едно едно пет осем точка едно) със ЗП - 121 кв.м (сто двадесет и един квадратни метра), брой етажи 1, предназначение: друг вид обществена сграда; 2. Сграда с идентификатор 56277.502.1158.2 (пет шест две седем седем точка пет нула две точка едно едно пет осем точка две) със ЗП - 157 кв.м (сто петдесет и седем квадратни метра), брой етажи 1, предназначение: Спортна сграда, база; 3. Сграда с идентификатор 56277.502.1158.3 (пет шест две седем седем точка пет нула две точка едно едно пет осем точка три) със ЗП - 121 кв.м (сто двадесет и един квадратни метра), брой етажи 1, предназначение: сграда за търговия; 4. Плувен басейн за възрастни с площ 342 кв.м. (триста четиридесет и два квадратни метра) и обем 390 куб. м.; 5. Детски плувен басейн с площ 128 кв.м. (сто двадесет и осем квадратни метра) и обем 70 куб. м., въведен в експлоатация – 1999 г., с концесионер „АРГИ ЛУКС“ ЕООД гр.Пловдив и срок на концесията 35 години, или от 05.02.2018г. до 05.02.2053г.
Мониторинг и контрол по изпълнение на договора за концесия осъществява Кметът на Община Пещера и/или упълномощени от него длъжностни лица.

ІІІ.ПРОЕКТИ ЗА КОНЦЕСИИ

1.Проекти за концесии за строителство.
Община Пещера не възнамерява да възлага на икономически оператор изпълнение на строителство, срещу което да предостави на същия правото да експлоатира строежа при поемане на оперативен риск.

2.Проекти за концесии за услуги.
Към момента на изготвяне на плана за действие на общинските концесии в Община Пещера не е налице необходимост от възлагане на концесия за услуги.

3.Проекти за концесии за ползване на публична общинска собственост.
Към момента на изготвяне на плана за действие на общинските концесии в Община Пещера не е заявен интерес към възлагане на концесия за ползване на публична общинска собственост.

При промяна в инвестиционните намерения, новите обстоятелства могат да бъдат допълнително изложени и включени в Плана за действие за общинските концесии, поради отворения характер на документа, на основание чл. 45, ал. 4 от Закона за концесиите.

ІV. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КОНЦЕСИИТЕ
Съобразено с приетата Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България за периода 2018-2027 г., визията за развитието на концесиите на територията на Община Пещера е чрез управлението на публичната инфраструктура и на обектите публична общинска собственост да се създадат благоприятни условия за развитието на конкурентното начало, което да способства за устойчивото икономическо и социално развитие и осигуряване на нови възможности за повишаване на трудовата заетост на територията на общината.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 
7 -ми АПРИЛ- ДЕН НА ЗДРАВЕТО Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 07 Април 2022г. 13:32ч.

     Здраве, семейно щастие и професионална  удовлетвореност на всички, посветили живота си на каузата - да лекуваш!

 

    С уважение и признателност,

    Д-р Николай Пенев Председател на Общински съвет Пещера

 
Кампания "Капачки за бъдеще" Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 06 Април 2022г. 16:55ч.

 

kapachki

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Общинска администрация Пещера уведомява, че на 17.04.2022г. в град Пазарджик от 9-12 часа в Професионална гимназия по строителство и архитектура ще се приемат капачки.

            Кампанията е организирана от „Капачки за бъдеще“.

            Община Пещера ще се включи в инициативата, като за целта е необходимо всички желаещи да се включат, да донесат събраните количества капачки най- късно до 15.04.2022г. в сградата на Община Пещера.

            Събраните количества капачки, да се предоставят в торби или чували – не във пластмасови бутилки.

 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 06 Април 2022г. 10:13ч.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.2 и ал.3, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера, свиквам ТРИДЕСЕТ И СЕДМО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 07.04.2022г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 15:30 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 31 Март 2022г. 15:06ч.

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от  подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

 
Профилактични прегледи Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 30 Март 2022г. 17:36ч.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че провеждането на профилактични прегледи за рак на гърдата и щитовидната жлеза, насрочени за 31 март 2022 г. от 10.00ч. в сградата на Община Пещера, се отлагат по обективни причини.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

С уважение,

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069