Вторник, 16 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Общински съвет Комисии ПК по бюджет и финанси ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА
ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА


Дневен ред април 2024г. - 18.04.2024 г. 17:30 ч. Печат Е-поща
ПК по бюджет и финанси - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Д-ОБС- 59/08.04.2024г. Отчет на отпуснатите бюджетни финансови средства и дейността
на Народните читалища в Община Пещера през 2023 г.
Докладват: Председателите на читалищата

Д-ОБС-64/15.04.2024г Приемане на оценка и учредяване право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на Гараж № 216, 217 и 220 в Поземлен имот с идентификатор 56277.504.447, УПИ І-жилищно строителство и магазини в кв. 202 по ПУП на гр. Пещера .
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

Д-ОБС- 67/15.04.2024г Отчет за дейността на „ВКС" –ЕООД - гр. Пещера за 2022 година.
Докладва:Васил Батаклиев, ВрИД Управител на „ВКС" ЕООД гр. Пещера
Д-ОБС- 68/15.04.2024г Отчет за дейността на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" гр. Пещера за 2022г.;
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Георги Смилянов Директор на ОП"Чистота и поддържане на общинската инфраструктура";
Д-ОБС- 69/15.04.2024г Отчет за дейността на ОП „ Паркинги и пазари" за 2022г.;
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,Георги Дачев , Директор на ОП „ Паркинги и пазари"
Д-ОБС- 70/15.04.2024г Отчет за дейността на ОП „Обредни дейности" за 2022г.;
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Георги Делев , Директор на ОП „Обредни дейности"
Д-ОБС- 71/15.04.2024г Отчет за дейността на „Автобусен транспорт- Пещера" ЕООД.
Докладва: Васко Тилев , ВрИД Управител „Автобусен транспорт- Пещера" ЕООД.

 
Дневен ред март 2024г. - 21.03.2024 г. 17:00 ч. Печат Е-поща
ПК по бюджет и финанси - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Д-ОБС-41/11.03.2024г.
Поемане на кредит от финансова институция за нуждите на ВКС ЕООД гр. Пещера
Докладва: Васил Батаклиев –ВрИД Управител на „ВКС"ЕООД

Д-ОБС-42/12.03.2024г.
Поемане на дългосрочен кредит от финансова институция за нуждите на „ Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД гр. Пещера
Докладва: Васко Тилев –ВрИД Управител на „Автобусен транспорт - Пещера"ЕООД

Д-ОБС -44/14.03.2024г. Приемане на Отчет за 2023г. по изпълнение на мерките от Регионална програма за управление на отпадъците за регион Пазарджик за периода 2021-2028г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост "

Д-ОБС -53/15.03.2024г. Провеждане на публичeн търг с явно наддаване за отдаването под наем на терен за зарядна станция за електрически автомобили.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов- Гл. специалист «Общинска собственост, наеми».

Д-ОБС -54/15.03.2024г. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на търговски обекти.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов- Гл. специалист «Общинска собственост, наеми».

Д-ОБС -56/15.03.2024г. Създаване на 2 щатни бройки финансирани със средствата от собствените приходи на Община Пещера, във функция 6 "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда", група „А" „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство", дейност 604 „Осветление на улици и площади" към общинска администрация гр.Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

Д-ОБС -58/15.03.2024г Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Гълъбина Карамитрева – Зам. кмет на Община Пещера
Д-ОБС -46/14.03.2024г. Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2023-2027г.
Докладва: Васил Филев- Председател на Общински съвет- Пещера

Д-ОБС -47/14.03.2024г.
Избор на Заместник председател на Общински съвет- Пещера.
Докладва: Васил Филев- Председател на Общински съвет- Пещера

 
Дневен ред извънредно заседание февруари 2024г. Печат Е-поща
ПК по бюджет и финанси - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Дневен ред извънредно февруари 2024г.

Продължение...
 
Дневен ред февруари 2024г. Печат Е-поща
ПК по бюджет и финанси - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Дневен ред февруари ПК 2024г.

Продължение...
 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069