Петък, 14 Юни 2024
Решения ОбС 2023-2027
РЕШЕНИЕ № 106 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 30.05.2024 год., Протокол № 9

ОТНОСНО: Определяне на равностойни имоти от Общински поземлен фонд, които да бъдат предоставяни при спазване на условията на пар. 12 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и Допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 4.12.2020 г., изм. и доп., бр. 23 от 2021 г., в сила от 1.09.2021 г.).Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти – общинска собственост, във връзка с изграждане и експлоатиране на „фотоволтаичен парк и батерии за съхранение на електрическа енергия ", с мощност 20 MW, за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 105 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 30.05.2024 год., Протокол № 9

Относно: Одобряване на проект за елементи на техническата инфраструктура – ПУП-Парцеларен план за изграждане на трасе за кабелна линия, захранваща битова сграда в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1046.1 по КККР на гр. Пещера, местност "Голяма страна", гр. Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 104 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 30.05.2024 год., Протокол № 9
Относно:Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе на подземни захранващи междуплощадкови електропроводи Ср.Н. за ФЕЦ Радилово 1 и Радилово 2 и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 103 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 30.05.2024 год., Протокол № 9

Относно: Приемане на оценка и учредяване право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на Гараж №220 в УПИ І-жилищно строителство и магазини в кв. 202 по ПУП на гр. Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.504.447)

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 102 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 30.05.2024 год., Протокол № 9

Относно: Приемане на оценка и учредяване право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на Гараж №217 в УПИ І-жилищно строителство и магазини в кв. 202 по ПУП на гр. Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.504.447)

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 101 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 30.05.2024 год., Протокол № 9

Относно: Приемане на оценка и учредяване право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на Гараж №216 в УПИ І-жилищно строителство и магазини в кв. 202 по ПУП на гр. Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.504.447)

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 100 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 30.05.2024 год., Протокол № 9

ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 36124.501.480, с. Капитан Димитриево

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 99 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 30.05.2024 год., Протокол № 9

ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 36124.501.478, с. Капитан Димитриево

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 98 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 30.05.2024 год., Протокол № 9

ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 36124.501.477, с. Капитан Димитриево

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 97 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 30.05.2024 год., Протокол № 9

ОТНОСНО: Компенсирани промени по бюджета за 2024 г. на Община Пещера

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 11


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069