Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Административни Услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра

Административно-технически услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра

1 ТСУ 1 - Издаване на скица за недвижим имот 6122
2 ТСУ 1А Издаване на комбинирана скица за недвижим имот 1086
3 ТСУ 2 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 5093
4 ТСУ 3 - Издаване на удостоверение относно имоти подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии 4229
5 ТСУ 4 - ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ 11916
6 ТСУ 5 - Презаверяване на скица, от издава нето на която са изтекли 6 месеца 3815
7 ТСУ 6 - Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка 6904
8 ТСУ 7 - Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство 5714
9 ТСУ 8 - Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл. от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ 6683
10 ТСУ 9 - Издаване на удостоверения за търпи мост по параграф 16, ал.1 от ПР на ЗУТ 9596
11 ТСУ 9А - Издаване на удостоверение за търпимост по § 127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ 11540
12 ТСУ 10 - Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 5784
13 ТСУ 11 - ИЗДАВАНЕ НА КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖ 4952
14 ТСУ 12 - Заверка на копие от документ, съхраняван от дирекция “ТСУ” 4176
15 ТСУ 13.1 - Одобряване на схема върху частен имот 3908
16 ТСУ 13.2 - Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти 4367
17 ТСУ 13a - Издаване на разрешение за поставяне на рекламно информационни елементи 3600
18 ТСУ 14 - Издаване на разрешение за строеж 4666
19 ТСУ 15.1 - Издаване на Разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти 3978
20 ТСУ 15.2 - Издаване на разрешение за строеж на огради 9510
21 ТСУ 16 - ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, КОЕТО Е ИЗГУБИЛО ДЕЙСТВИЕТО СИ ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СР 6230
22 ТСУ 17 - Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория 4995
23 ТСУ 18 - Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж 3987
24 ТСУ 18 А - Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти за узаконяване 1755
25 ТСУ 19 - Изготвяне оценка за съответствие по чл.142,ал.6,т.1 от ЗУТ 6809
26 ТСУ 20 - Съгласуване на проекти за изграждане на пътни връзки с общинските пътища 3579
27 ТСУ 21 - Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища 3765
28 ТСУ 22 - Право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот 4960
29 ТСУ 23 - Издаване на служебна бележка за разкопаване на улични и тротоарни настилки 4183
30 ТСУ 24 - СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 3970
31 ТСУ 25 - СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 3983
32 ТСУ 26 - СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУК 3963
33 ТСУ 27 - ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ 4319
34 ТСУ 28 - Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план 4085
35 ТСУ 29 - Разрешение на комплексен проект за инвестиционна инициатива 3393
36 ТСУ 29А - Одобрение на комплексен проект за инвестиционна инициатива 4383
37 ТСУ 30 - Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на строеж 5055
38 ТСУ 31 - Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация 4034
39 ТСУ 32 - Вписване на промени в собствеността в разписна книга към действащия план 5169
40 ТСУ 33 - Попълване /поправка/ на кадастрален план 5769
41 ТСУ 34 - ДОПУСКАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 4126
42 ТСУ 35 - ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП 3585
43 ТСУ 36 - Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване 3948
44 ТСУ 37 - Издаване на Акт за узаконяване 3612


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069