Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси
Конкурси
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси
 12.05.2022г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

от конкурса за Главен архитект на Община Пещера

Въз основа на проведения конкурс и съгласно чл. 44, ал. 1 и ал.4 от Наредбата за провеждане конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, комисията по
провеждането на конкурса класира от първо до второ място кандидатите с най-висок окончателен резултат, който е получен при провеждането на конкурса, както следва:

 

Класиране Кандидат Окончателен резултат
Първо място Арх. Л. Ковачев 46.00
Второ място Арх. Т. Кръстева 42.10

 

 

 

Председател на Конкурсната комисия:     /п/

 

Гълъбина Карамитрева,

Заместник-кмет на Община Пещера

 
Допуснатите и недопуснати кандидати в процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Пещера Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

29.04.2022г.

Gerb 

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

 
 Gerb Peshteraweb

ПРОТОКОЛ №1

за допуснатите и недопуснати кандидати в процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Пещера

   Днес 27.04.2022 г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – Пещера, стая 14, етаж 1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17, на основание чл.8, ал.1 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, комисията назначена със Заповед №193 от 07.04.2022г. на Кмета на Община Пещера за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Пещера,проведе заседание за допускане на кандидатите, подали заявление за участие в процедурата за подбор на външни членове на одитния комитет.   ...

/ЦЕЛИЯ ТЕКСТ В ПРОЛОЖЕНИЯ ПРОТОКОЛ/

 
Провеждане на конкурса за длъжността Главен архитект към Община Пещера Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

21.04.2022 г.

Gerb

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

Gerb Peshteraweb

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 за датата, часът и мястото на провеждане на  конкурса за длъжността Главен архитект към Община Пещера

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДСл/ конкурсната комисия, назначена със Заповед № 207/12.04.2022г. на Кмета на Община Пещера, обявява на допуснатите кандидати до конкурса следното:

Кандидатите следва да се явят на:

- решаване на тест - за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност – Общинска администрация Пещера – на 03.05.2022г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за решаване на теста: Закон за устройство на територията, АПК, ЗМСМА, Закон за държавния служител, Закон за общинската собственост, и други.

- интервю – кандидатите, преминали успешно теста и допуснати до интервю трябва се явят на 03.05.2022г. от 15.30 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17, за провеждане на интервю.

Допуснатите кандидати следва да носят документ за самоличност.

Председател на Конкурсната комисия:   /п/

Гълъбина Карамитрева,

Заместник-кмет на Община Пещера

 
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси
Gerb 

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

Gerb Peshteraweb 

 18.04.2022г.

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността Главен архитект към Община Пещера


   На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДСл/ и въз основа на Протокол № 1 от 13.04.2022г. от проведено заседание на Конкурсната комисия, назначена със Заповед № 207/12.04.2022г. на Кмета на Община Пещера, се обявяват допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса:

     • Допуска до конкурс следните кандидати:
       - арх. Теодора Кръстева Кръстева
       - арх. Лазар Тодоров Ковачев

     • Недопуснати до конкурс следните кандидати: няма

Председател на Конкурсната комисия: /п/

Гълъбина Карамитрева,
Заместник-кмет на Община Пещера

 
О Б Я В Л Е Н И Е Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси
Gerb

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

Gerb Peshteraweb

О Б Я В Л Е Н И Е
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ДВАМА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

   Община Пещера, на основание чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор във връзка с чл.4, ал.1 и чл. 5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповеди № 193 от 07.04.2022 г. и №205 от 11.04.2022 г. на Кмета на Община Пещера,


ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ДВАМА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА


   1. Изискванията към кандидатите съгласно чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са:
     -образование: висше, придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
     -опит: най-малко пет години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;
     -да не участват в друг одитен комитет включително в организация по чл. 18, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обстоятелството следва да се декларира при встъпване в длъжност);
   2. Необходими документи, които кандидатите да представят за участие в процедурата за подбор:
· Писмено заявление по образец за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитния комитет на Община Пещера, към което се прилагат следните документи:
     2.1 Копия на документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм. и доп. бр. 28 от 2019 г.);
     2.2 Копия на документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина и др.);
     2.3 Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит -по преценка на кандидата;
     2.4 Подробна автобиография.
Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
   3.Място и срок за подаване на документи:
Документите се подават от кандидатите за външни членове на одитния комитет в запечатан плик с надпис „Кандидатура за участие в процедурата за подбор за външни членове на Одитния комитет на Община Пещера“ в сградата на Община Пещера на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 17, в Център за административно обслужване на партерния етаж, всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа.
Документите се представят лично от кандидатите в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението на интернет страницата на Община Пещера. В случай, че крайният срок е неработен ден – срокът изтича в първия работен ден след него. Документите може да се подават и по електронен път на е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , като в този случай заявлението по т.2 от настоящото обявление следва да бъдe подписано от кандидата с електронен подпис.
   4.Описание на задълженията на външен член на одитния комитет:

   Участва в заседанията на одитния комитет и подпомага дейността му при изпълнение на правомощията на комитета съгласно чл.18, ал.5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Основно в правомощията на одитния комитет е да извършва преглед на системите за вътрешен контрол и предоставя независима експертна оценка на дейностите по управление на риска, финансова отчетност, управление и вътрешния одит. Одитния комитет заседава най-малко веднъж на два месеца. Заседанията на одитния комитет ще се провеждат в сградата на Община Пещера, гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 17.
   5.Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет:

   Възнаграждението на външен член на одитния комитет за участие в заседанията на одитния комитет е в размер на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец.
   6. Начин на провеждане на процедурата за подбор:
     -проверка на представените от кандидатите документи за удостоверяване изпълнението на изискванията, предвидени за заемането на обявената позиция;
     -интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет.
На интервюто могат да бъдат обсъдени и следните въпроси:
     - разбирането на кандидата за целите на организацията, предизвикателствата, пред които е изправена, и съществените рискове;
     - спецификата на съответната организация и степента, до която кандидатът познава правната рамка за дейността ѝ;
     - вижданията на кандидата за управлението на риска в организацията, управлението и ролята на вътрешния и външния одит;
     - вижданията на кандидата за ролята и мястото на одитния комитет.

 Кандидатите ще бъдат оценявани на база на общото им представяне и класирани по низходящ ред.

До участие в подбора не се допускат кандидати, които не са представили всички документи по т.2.1 и т.2.2, представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, предвидени за заемането на обявената позиция или документите са представени извън определения срок.
До допуснатите кандидати ще бъде изпратена покана за участие в подбора/явяване на интервю, указваща датата, мястото и часът на провеждането му, на посочения от тях електронен адрес.
Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол. Протоколът на комисията за допуснатите кандидати във връзка с процедурата за подбор се обявява на интернет страницата на Община Пещера: секция „Общинска администрация“/ „Конкурси“ (www.peshtera.bg).
В 7 – дневен срок от получаване на поканата, кандидатът писмено потвърждава или отказва членство в одитния комитет.
При непотвърждаване или отказ на кандидата в посочения срок, се изпраща писмена покана до следващия класиран кандидат.
   7.Общодостъпно място, където ще се обяви обявлението във връзка с провеждането на процедурата е официалната интернет страница на Община Пещера – www.peshtera.bg и информационното табло пред сградата на Община Пещера.
Всички съобщения и протоколи на комисията във връзка с процедурата за подбор ще се обявяват на официалната интернет страница на Община Пещера: секция „Общинска администрация“/ “Конкурси“ (www.peshtera.bg)
Образец на заявление за участие в процедурата за подбор е публикуван на официалната интернет страница на Община Пещера: секция „Общинска администрация“/ “Конкурси“ (www.peshtera.bg).
За връзка: тел: 0350/6-22-03, вътр. 129 – Звено „Вътрешен одит“
Приложение:
Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет /Приложение № 1/

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 8 от 16


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069