Четвъртък, 25 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси
Конкурси
Допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

29.04.2024 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността Началник отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ към Община Пещера

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДСл/ и въз основа на Протокол № 1 от 26.04.2024г. от проведено заседание на Конкурсната комисия, назначена със Заповед № 328/23.04.2024г. на Кмета на Община Пещера, се обявяват допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса:

  • Допуска до конкурс следните кандидати:

-        Силвия Георгиева Връбчева

  • Недопуснати до конкурс следните кандидати: няма

Председател на Конкурсната комисия: /п/

Гълъбина Карамитрева,

Заместник-кмет на Община Пещера

 
ОБЯВЯВА КОНКУРС - Началник отдел „Електрически мрежи и транспорт“ Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

17.04.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.10а, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл.13 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)и Заповед № 296/16.04.2024год. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността:Началник отдел „Електрически мрежи и транспорт“ към Общинска администрация гр. Пещера1/една/ щатна бройка, определена за заемане по служебно правоотношение.

1. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

            1.1. Да имат придобита образователна степен „Бакалавър”;

            1.2. Да имат най-малко 3 (три) години професионален опит или присъден най-малко III-ти младши ранг.

            2. Специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността, съгласно посочените разпоредби:

            2.1. Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;

2.2.Предпочитана област на висшето образование: област от Класификатора на областите на висше образование – “Технически науки”, с професионално направление – енергетика.

2.3Професионален опит съобразно чл. 13 от Закона за администрацията и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията: най – малко 3 години да е придобит в област или области на дейност, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжносттаили ръководен такъв в държавни, общински или частни предприятия/организации.

Продължение...
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС - „Директор” на общински детски градини на територията на община Пещера Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

15.04.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с разпоредбите на чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), Наредба № 16 от 01.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование (обн.ДВ, бр.52 от 05.07.2022г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.103 от 12.12.2023г.), чл.33, ал.3 и ал.5 от Наредба №15 от 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти(Обн. ДВ, бр.61 от 02.08.2019г.)

                                                              О Б Я В Я В А М:

            І. Конкурс за длъжността – „Директор” на общински детски градини на територията на община Пещера по трудово правоотношение, както следва:

Област Община Населено място Институция
1. Пазарджик Пещера гр. Пещера ДГ «Сокола»
2. Пазарджик Пещера гр. Пещера ДГ «Слънчо»
3. Пазарджик Пещера гр. Пещера ДГ «Иглика»

            ІІ. Кратко описание на длъжността

   Директорът на обшинска детска градина ръководи и отговаря за осъществяването на образователния процес в институцията, в съответствие с държавната политика в областта на образованието. Планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията, както и за придобиването на ключови компетентности от децата.
   При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на кандидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност, за запознаване.

Продължение...
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС - Началник отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

10.04.2024

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.10а, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл.13 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)и Заповед № 277/09.10.2024год. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността:Началник отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ към Общинска администрация гр. Пещера1/една/ щатна бройка, определена за заемане по служебно правоотношение.

1. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

            1.1. Да имат придобита образователна степен „Бакалавър”;

            1.2. Да имат най-малко 3 (три) години професионален опит или присъден най-малко III-ти младши ранг.

            2. Специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността, съгласно посочените разпоредби:

            2.1. Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;

2.2.Предпочитана област на висшето образование: област от Класификатора на областите на висше образование – “Социални, стопански и правни науки”, с професионално направление – социални дейности или икономика.

2.3Професионален опит съобразно чл. 13 от Закона за администрацията и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията: най – малко 3 години да е придобит в област или области на дейност, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжносттаили ръководен такъв в държавни, общински или частни предприятия/организации.

Attachments:
Download this file (NO.pdf)КОНКУРС[ ]396 Kb
Продължение...
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС - Главен архитект Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

10.04.2024

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.10а, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл.13 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и във връзка с чл.5, ал.2 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) и Заповед № 276/09.10.2024год. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността:Главен архитект към Общинска администрация гр. Пещера1/една/ щатна бройка, определена за заемане по служебно правоотношение.

1. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

            1.1. Да имат придобита образователна степен „Магистър”;

            1.2. Да имат най-малко 3 (три) години професионален опит или присъден най-малко IV -ти младши ранг.

            2. Специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността, съгласно посочените разпоредби:

            2.1. Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;

2.2.Предпочитана област на висшето образование: област от Класификатора на областите на висше образование – “Технически науки”, с професионално направление – Архитектура, строителство и геодезия, специалност – архитектура и професионална квалификация – архитект.

2.3. Да притежава придобита пълна проектантска правоспособност или да имат необходимия стаж за придобиването и/две години като служители по трудов договор с проектант с пълна проектантска правоспособност, или четири години като проектанти на свободна практика или като служители по служебно правоотношение или по трудово правоотношение на основен трудов договор на длъжност, за която се изисква съответното образование/, съгласно разпоредбите на чл.5, ал.2 от Закона за устройство на територията.

2.4 Професионален опит съобразно чл. 13 от Закона за администрацията и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията: най – малко 3 години да е придобит в област или области на дейност, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността.

Attachments:
Download this file (GA.pdf)КОНКУРС[ ]396 Kb
Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 5 от 16


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069