Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Решения Мандат 2007-2011
Решения ОбС 2007-2011
РЕШЕНИЕ № 745 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

 

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06. 2011 г., Протокол № 69,

 

   ОТНОСНО: Намаляване на допълнителните резерви на "ВКС" ЕООД, гр.Пещера със стойността на ВиК мрежата, предмет на интервенция по проект "Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр.Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр.Пещера" по процедура BG161РО005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 Е.Ж.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 744 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

 

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06. 2011 г., Протокол №69,

   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 619/26.11.2010г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 743 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

 

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието проведено на 30.06.2011г., Протокол № 69,

   ОТНОСНО: Приемане на Становище за опрощаване на дължими държавни вземания на г-жа Стефка Иванова Чолакова

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 742 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

 

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06.2011г., Протокол № 69,

   Относно:Допускане изработване на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ с който отпада предвиждането на действащия регулационен план на град Пещера за кв. 36 в обхват улица с о.т. 347-348-356 /площад „Пиринчиев" – кръстовището между улица „Симон Налбант" и улица "д-р Петър Цикалов"/ и обособяване на на нов УПИ XLI-759, в кв. 36 по плана на град Пещера за имот с пл.№ 759.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 741 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06.2011г.,

Протокол № 69,

  Относно: Разрешаване одобряване на проект за ЧИ на ПУП- ПРЗ с който за част от УПИ III-Жилищн строителство, в кв. 124 по плана на град Пещера /частна общинска собственост/ се обособява нов УПИ-X-1947, вътрешно-квартална обслужваща улица с о.т.592а-591а-591в.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 740 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

 

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06.2011г., Протокол № 69,

  Относно:Допускане изготвяне на проект за частично изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за поземлени имоти /ПИ/ с пл.№ 3055, 3056 и 3391 кв. 221 по ПУП на град Пещера „Разширение Север-Копривец" и промяна трасето на предвидена улица с о.т.977-978-979-980-981/нереализирана/всъответствиеспредставената скица – проект

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 739 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

 

     На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06.2011 г.,

Протокол № 69,

   Относно: Внаяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Алекс Северинов Клашнов

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 738 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

 

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06. 2011 г., Протокол № 69,

 

   ОТНОСНО: Предложение по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС за продажба частта на Община Пещера от съсобствен имот, представляващ УПИ ІV – търговия и услуги, кв.142 по ПУП на гр.Пещера, в който делът на общината е 1505/21000 идеални части.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 737 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

 

    На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06. 2011 г., Протокол № 65,

 

    Относно: Отмяна на Решение № 707/ 29.04.2011г. на Общински съвет Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 736 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

 

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06. 2011 г., Протокол № 69,

 

  ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 79


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069