Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Решения Мандат 2007-2011
Решения ОбС 2007-2011
РЕШЕНИЕ № 765 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2011 г., Протокол № 72,

 

   ОТНОСНО: Внасяне предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Василка Иванова Дражева

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 764 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2011 г.,

Протокол № 72,

 

   Относно: утвърждаване на видовите дейности и цените на услугите за тях в Културен дом Пещера за учебната 2011 – 2012 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 763 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2011 г., Протокол № 72,

 

   Относно: приемане на отчет за проведени обществени поръчки и реализирани продажби в Община Пещера за периода юли - септември 2011 година

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 762 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

    На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 12.08.

2011 г ., Протокол № 71

 

   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 676 от 14.03.2011г. на ОбС – Пещера за осигуряване на собствен принос по договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1.03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции", Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма", операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура"

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 761 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.07.2011 г., Протокол № 70

 

   ОТНОСНО: Докладна записка от Юксел Яшаров и Ружди Мехмедов – общински съветници в Общински съвет Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 760 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.

2011 г ., Протокол № 70,

 

   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение N 667 от 28.02.2011г. на ОбС – Пещера за осигуряване на собствен принос по договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" по приоритетна ос 1 на ОПРР «Устойчиво и интегрирано градско развитие», операция 1.1 «Социална инфраструктура».

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 759 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

  На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07. 2011 г., Протокол № 70.,

  Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 758 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общинския съвет гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.2011г., Потокол № 70

   ОТНОСНО: Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, представляващ УПИ ХІV-ПП "Братя Горови" в кв.82 по плана на гр.Пещера, с площ от 2706,00 кв.м, ведно с изградените в него четириетажна масивна производствена сграда, с разгъната застроена площ 4430,00 кв.м и едноетажна спомагателна сграда, със застроена площ 30,00 кв.м.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 757 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.2011г., Протокол №70

 

  Относно:Приемане на оценка за право на пристрояване към съществуващ магазин в УПИ Х-1947, в кв. 124 по плана на град Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 756 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.2011г., Протокол № 70

 

  Относно:Допускане изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПР с който да се обособят нови УПИ и обслужващи улици за УПИ III-Жилищно строителство, кв. 124 по ПУП на гр.Пещера в съответствие с представена скица – предложение.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 2 от 79


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069