Четвъртък, 07 Юли 2022
Вие сте тук: Начало


Ypres to Istanbul Challenge 2022 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 28 Юни 2022г. 13:11ч.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


   На 30 юни т.г. гр.Пещера ще бъде домакин и част от маршрута на международното автомобилно състезание за ретро автомобили Ypres to Istanbul Challenge 2022, което се провежда от британската организация Rally The Globe.
   В същия ден, за времето от 09.00ч. до 11.00ч. ще бъде затворен 3 –километровия участък от края на ул.“Свети Консатнтин“ в гр.Пещера в посока с.Свети Константин, за което организаторът е сключил договор с РУ на МВР – Пещера.
   Участниците в автомобилното състезание ще паркират своите автомобили на пл. „България“ от 15:00ч. до около 16:00ч.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 
Заповед - № 408 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 27 Юни 2022г. 08:14ч.

LOGO OB BG

З А П О В Е Д

№ 408

   гр. Пещера22.06.2022 г.

           В изпълнение на Решение 398/26.05.2022 г.на Общински съвет – Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет –Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ :

                     1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил Фолксваген Пасат 2.0 FSI, с рег.№РА6659ВМ, с начална цена 1900 лв. без ДДС, депозит за участие 190 лв.;

Продължение...
 
ОБЯВА - Заповед № 409 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 24 Юни 2022г. 08:38ч.

LOGO OB BG

О Б Я В А

   На основание Заповед № 409/22.06.2022 г. на Кмета на Община Пещера се открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на следните имоти общинска частна собственост:
    - Поземлен имот с № 61371.565.270, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 382 420 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10.
    - Поземлен имот с № 61371.566.256, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 317 939 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10.
   - Поземлен имот с № 61371.565.277, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 218 568 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10.
   - Поземлен имот с № 61371.515.259, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 141 728 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10.

Продължение...
 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 23 Юни 2022г. 16:07ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 06. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в салона на Народно читалище „Зора - 1903" с. Радилово с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
О Б Я В Л Е Н И Е - Заповед № 392 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 23 Юни 2022г. 00:00ч.

LOGO OB BG

О Б Я В Л Е Н И Е


   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 392/15.06.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 56277.4.1698 /м.Широките ливади, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП Стадион, площ 37644 кв.м, стар номер 024029, парцел IV-Спортен терен/, 56277.4.635 /м.Широките ливади, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП Стадион, площ 1001 кв.м, стар номер 024029, парцел IІ-Спортен терен/ и 56277.4.636 /м.Широките ливади, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП Стадион, площ 1000 кв.м, стар номер 024029, парцел IІІ-Спортен терен/ и част от обслужващ път в един имот, за който е отреден УПИ IІ-Спортен терен, 1698, 635, 636 по КККР на гр.Пещера. Площта на новообразувания УПИ IІ-Спортен терен, 1698, 635, 636 е 39785 кв.м.
   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
О Б Я В Л Е Н И Е - Заповед № 400 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 22 Юни 2022г. 15:53ч.

LOGO OB BG

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 400/21.06.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на отреждането и обединяване на УПИ I-000017, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност (поземлен имот с идентификатор 36124.170.1), УПИ II-170002, за производсвена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност (поземлен имот с идентификатор 36124.170.7), УПИ III-170003, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност (поземлен имот с идентификатор 36124.170.9), УПИ IV-000017, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност (поземлен имот с идентификатор 36124.170.4), УПИ V-000017, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност (поземлен имот с идентификатор 36124.170.5), УПИ VII-170002, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност (поземлен имот с идентификатор 36124.170.8), УПИ VIII-170003, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност (поземлен имот с идентификатор 36124.170.10) и УПИ VI-000017, за инфраструктура (поземлен имот с идентификатор 36124.170.6) с оглед обособяване на нов УПИ I-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 с отреждане “За производствена, складова дейност и фотоволтаична централа” с площ от 183 818 кв.м. Ocтаналата част от УПИ VI-0017, 3a инфраструктура се преобразува в нов II-6, За инфраструктура.      Запазва се устройствена зона Пп /предимно производствена/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10,00 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
СЪОБЩЕНИЕ - ДЪРВА ЗА ОГРЕД Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 22 Юни 2022г. 07:49ч.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

   Във връзка с високите цени на горивата, считано от 22.06.2022 г. ще бъде увеличена цената за доставката на дървата за огрев през отоплителен сезон 2022 г. – 2023 г.
   Ценообразуването на дървата за огрев ще се осъществява както следва:
   За членовете на организациите на съюза на инвалидите, сдруженията на диабетиците, сдружение „Вяра“ и пенсионерските клубове на територията на община Пещера, крайната цена на дървата за огрев остава непроменена – 80.00 лв. за 1-ин куб. м., или 320.00 лв. за 4 куб. м., формирана по следния начин:
     • за закупуване на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев от ТП на „ДГС – Пещера“ – 190.00 лв. /заплащат се в ТП на „ДГС – Пещера“ преди доставка на дървата за огрев/.
     • за превоз и доставка до домовете на лицата – 130.00 лв. /заплащат се при доставката на дървата за огрев в дома/.
  За останалата част от населението на община Пещера, крайната цена на дървата за огрев става 85.00 лв. за 1-ин куб. м., или 340.00 лв. за 4 куб. м., формирана по следния начин:
     • за закупуване на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев от ТП на „ДГС – Пещера“ – 190.00 лв. /заплащат се в ТП на „ДГС – Пещера“ преди доставка на дървата за огрев/.
     • за превоз и доставка до домовете на лицата – 150.00 лв. /заплащат се при доставката на дървата за огрев в дома/.

   Лицата и семействата, които все още не са се записали за включване в списъците за закупуване на дърва за огрев, могат да направят това в Центъра за административно обслужване на Община Пещера.

   Община Пещера напомня, че всяко домакинство има право на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев за отоплителен сезон. Ако има записани повече от едно лице от домакинство, същите ще бъдат премахвани от списъците.

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 21 Юни 2022г. 11:10ч.

   На 20.06.2022 г. в заседателната зала на Община Пещера се проведе информационна среща по обявената със заповед на Кмета на Община Пещера процедура за прием на проектни предложения за предоставяне на финансова подкрепа от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи. През 2022г. Общинския фонд ще подкрепи проектни предложения на кандидати, които осъществяват дейността си на територията на община Пещера в приоритетна област „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот“.
   Предоставянето на финансова подкрепа е гарантиран базов фонд при изпълнението на местни инициативи на общността, в търсене на възможности за мобилизиране на допълнителни средства за реализацията им и генериране на нови общностни идеи за подобряване на жизнената среда. Сред основните цели на процедурата са: осигуряване на условия за активно гражданско участие в благоустрояване и поддръжка на зелени площи - общинска собственост; насърчаване развитието на местните инициативи и доброволчество, както и повишаване качеството на живот, стимулиране на гражданската активност, водене на здравословен начин на
живот и социално общуване.
   Присъстващите потенциални бенефициенти – представители на неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза, читалища, сдружения на собствениците по ЗУЕС и образователни институции бяха запознати с   възможностите за кандидатстване по процедурата, критериите за оценка на проектните предложения, начина на изпълнение и отчитането им.
   Крайният срок за кандидатстване е 27.06.2022 г.

 
СЪОБЩЕНИЕ - Заповед №393 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 20 Юни 2022г. 16:37ч.

СЪОБЩЕНИЕ


   Във връзка със Заповед №393 от 20.06. 2022г. на Кмета на Община Пещера, и на основание чл.64 от Закона за лечебните растения и чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.2 и ал. 3 от Закона за лечебните растения и чл.35, ал.2, т.2 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Пещера, е забранено:

   1. Събирането на липов цвят с цел стопанска дейност в земи – общинска собственост, от поземленият фонд и населените места на Община Пещера, както и от територии в строителните граници на населените места – общинска собственост , независимо от предназначението им, да се осъществява единствено с позволително, издадено от Община Пещера и заплатена такса за добитото количество
   2. Не се изисква позволително за събиране на липов цвят за лични нужди- до 0,50 кг. Свеж липов цвят, събран в рамките на един ден от едно лице.
   3.Брането на липов цвят в частен имот да се извършва след декларирано съгласие от собствениците.


   1. /Отсичане и кастрене на липови дървета, независимо от собствеността им, без разрешение на Община Пещера.
   2. /Повреждане и чупене на клони на липови дървета.
   3. /Бране на липов цвят край натоварени с автомобилно движение пътища на територията на общината.
При констатирани нарушения виновните лица да бъдат санкционирани съгласно чл.76г от Закона за лечебните растения и чл.52, ал.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Пещера.
Заповедта важи за вегетационния сезон 2022г.

Общинска администрация

 
ЗАПОВЕД № 386 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 20 Юни 2022г. 13:19ч.

LOGO OB BG

З А П О В Е Д
№ 386
Гр.Пещера 14.06.2022 г.

   Във връзка с Писмо с вх.№24-40-8/14.06.2022 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Пазарджик относно определяне на етапа „восъчна зрялост” на посевите, засети с житни култури в област Пазарджик, на основание чл.4, ал.4 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, и чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
НАРЕЖДАМ :

Продължение...
 
Информационна среща за предоставяне на финансова подкрепа Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 15 Юни 2022г. 13:17ч.

Община Пещера организира информационна среща във връзка с обявената открита процедура за прием на проектни предложения за предоставяне на

финансова подкрепа от Общински фонд за подкрепа наместниинициативи.

Срещата ще се проведе на 20.06.2022 г. от 17:30 ч. в залата на Общински съвет – Пещера.

През 2022г. чрез финансиране от Общинският фонд за подкрепа наместниинициативи ще бъдат подкрепени проектни предложения на кандидати в приоритетна област „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот“.

Работата на Фонда насърчава реализацията на качествени местни инициативи предоставени под формата на проектни предложения при спазване на конкурсното начало, принципите за равнопоставеност на различните кандидати, обективност на оценката, прозрачност и отчетност.

Допустими кандидати:

Кандидати могат да бъдат организации, които желаят да реализират инициативи в съответствие с целите на обявената процедура и в полза на местната общност,

а именно:

Неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в общественаполза;
Читалища по реда на ЗНЧ;
Домсъвети по реда наЗУЕС – Сдружения на собствениците;
Местни културни и образователниинституции.

 
ЗАПОВЕД № 381 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 15 Юни 2022г. 12:36ч.

LOGO OB BG

ПРЕПИС

ЗАПОВЕД
№ 381

гр. Пещера 13.06.2022 г.

   В изпълнение на Решение №386/28.04.2022 г. на Общински съвет – Пещера като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС, чл.83, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ :

Продължение...
 
ЗАПОВЕД № 337 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 10 Юни 2022г. 11:59ч.

LOGO OB BG

ПРЕПИС

ЗАПОВЕД

         № 337

             гр. Пещера 09.06.2022 г.

В изпълнение на Решение №356/24.02.2022 г., Решение №357/24.02.2022 г., Решение №355/24.02.2022 г. и Решение №388/28.04.2022 г. на Общински съвет – Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1и чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47 и чл.55, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА,чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера,

НАРЕЖДАМ :

Продължение...
 
Съобщение за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен обект язовир "Батак" Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 07 Юни 2022г. 16:19ч.

Съобщение за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен обект язовир "Батак"

Целия текст, в приложения файл:

Attachments:
Download this file (ECOVodovyem.pdf)СЪОБЩЕНИЕ[ ]550 Kb
 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 03 Юни 2022г. 15:48ч.

   На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.2 и ал.3, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера, д-р Николай Пенев-  Председател на Общински съвет, свиква ЧЕТИРИДЕСЕТО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 06.06.2022г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 17:00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
ЗАПОВЕД № 319 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 02 Юни 2022г. 10:29ч.

LOGO OB BG

З А П О В Е Д

№ 319

Гр.Пещера 30.05.2022год.

          Като взех в предвид разпоредбата на чл.4 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, на основание, чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :

Продължение...
 
ОБЯВЛЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 31 Май 2022г. 15:56ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

   Със Заповед №311/26.05.2022г. на Кмета на Община Пещера е открита процедура за прием на проектни предложения за предоставяне на финансова подкрепа от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи за 2020г. с Приоритетна област: област „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот“.

    1. Допустими кандидати.

Кандидати могат да бъдат организации, които желаят да реализират инициативи в съответствие с целите на обявената процедура и в полза на местната общност, а именно:
Кандидати, които осъществяват дейността си на територията на община Пещера и са:

  • неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза,
  • читалища по реда на ЗНЧ,
  • домсъвети по реда на ЗУЕС,
  • местни културни и образователни институции.
Продължение...
 
Списък с оценен и класиран кандидат Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 30 Май 2022г. 07:47ч.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

С п и с ъ к
на  оценен и класиран кандидат за длъжността „Социален асистент“


по ред
Трите имена на лицето БРОЙ ТОЧКИ
(подредени по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването)
1 Василка Атанасова Попова 6 точки

   Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.
Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ......................................                                                                                                                                                                                                                                              (Елена Рядкова)  

        Дата: ......................................

 
Списък на кандидати допуснати Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 27 Май 2022г. 07:44ч.

Списък на кандидати допуснати и недопуснати до събеседване за подбор
на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следния кандидат за длъжността “Социален асистент”:
1. Василка Атанасова Попова.

ІІ. Дата за провеждане на събеседване с кандидата – 30.05.2022 г. от 11,00 часа.

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2, стая №13.

 
Дезакаризационна обработка Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 20 Май 2022г. 16:55ч.
Gerb 

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
4550 гр.Пещера, ул.."Дойранска епопея" № 17
тел.: (0350) 6-22-03, 6- 22-08, факс: 6-41-65
URL: http://www.peshtera.bg

Gerb Peshteraweb

   Общинска администрация уведомява, че от 20.05.2022г. до 21.05.2022г. включително, след 20.00 часа, ще се извършва дезакаризационна обработка на външни площи срещу кърлежи на територията на общината.

   Обработките ще се извършват в паркове, обществени места и уличната мрежа в град Пещера, при подходящи метеорологични условия.

   В третираните зони ще бъдат поставяни указателни табели с информация за гражданите.
   Достъпът на деца до обработените площи за времето на карантинния период следва да бъде ограничен.

 

 

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069