Неделя, 28 Май 2023
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

 positivessl trust seal md 167x42

    

 

РАЗДЕЛ АРХИВ     КОНКУРСИ 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание чл. 61,

ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

АРХИВ ИЗБОРИ

 

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
 BG RRP 4 023  Logo TO
 BG RRP 3.006  EF_Baner.jpg
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01  ruralyouthfuture logo

 

 

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

 logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI Logo live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

     
       
       

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 25 Май 2023г. 10:15ч.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И ПЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31. 05. 2023 г. / СРЯДА / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Учредително събрание за създаване на „Местна инициативна група „Пещера - Брацигово“ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 22 Май 2023г. 09:56ч.

610 0060

   На 22.05.2023г. от 18:00 ч. в залата на Общински съвет – Пещера ще се проведе учредително събрание за създаване на „Местна инициативна група „Пещера - Брацигово“ на територията на Община Пещера и Община Брацигово.
   Учредяването на МИГ е част от дейностите, които се изпълняват по проект № BG06RDNP001-19.610-0060 „Прилагане на подготвителни дейности от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на територията на Община Пещера“, процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
   Местната инициативна група представлява публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност, имащо за цел да разработи, осигури капацитет и реализира стратегия за прилагане на подхода „Водено от Общностите местно развитие“ на територията на Община Пещера и Община Брацигово, в което делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган и в колективния върховен орган не превишава 49 на сто от имащите право на глас членове. Сдружението следва да се създаде в съответствие с изискванията на Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 
ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗНА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 11 Май 2023г. 09:24ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

М О Т И В И

към изготвения проект за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пещера

 1. 1.ПРИЧИНИ, НАЛАГАЩИ ПРИЕМАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА (съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1 от Закона за нормативните актове):

         Публичните органи са отговорни за провеждането на политики на национално и местно ниво, насочени към устойчивото и екологично развитие на урбанизираните територии. В този смисъл в различни градове в Европа и България са предвидени различни методи, средства и механизми за ограничаване използването на моторни превозни средства задвижвани от ДВГ, като например, насърчаване използването на електрически такива.С все по увеличаващия се брой на последните се наложи нормативното им регламентиране в различни аспекти.

         Законовите разпоредби на европейското и националното законодателство дават различни легални дефиниции на електрическите превозни средства.

         Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент от 15 януари 2013 година относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства в своя чл.3 (Определения) т.94 говори за „Изцяло електрическо превозно средство“ – и то епревозно средство, задвижвано от: а) система от едно или повече устройства за съхранение на електрическа енергия, едно или повече устройства за управление на електрическа мощност и една или повече електрически машини за преобразуване на съхранената електрическа енергия в механична енергия, която се предава към колелата за задвижване на превозното средство; б) спомагателно електрическо задвижване монтирано на превозно средство, задвижвано с педали;

Продължение...
 
ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 03 Май 2023г. 15:43ч.

     На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.45, ал.2 и ал.З от Правилника за работата и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО Тържествено заседание посветено на празника на град Пещера – 6 май Гергьовден, 150 години НЧ „Развитие-1873" гр. Пещера, 120 години НЧ „ Зора-1903" с.Радилово .
     Заседанието ще се проведе на 05.05.2023г. /петък/ от 17:30 часа в залата на Общински съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

   1. Отбелязване на 6-ти май като празник на град Пещера. Приветствия от Председателя на Общински съвет – Пещера и Кмета на Община Пещера.
   2. Тържествено отбелязване на юбилеи - 150 години НЧ „Развитие -1873" гр. Пещера, 120 години НЧ „ Зора-1903" с.Радилово и връчване на отличия .

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 03 Май 2023г. 15:37ч.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.4, ал.2от от Наредбата за ОВОС. Уведомление за Инвестиционно предложение „Подмяна на оборудване и реконструкция на съществуващи сгради –А1, А2, В1 и В3 за отглеждане на кокошки - носачки и преустановяване на работа на сграда В2 и предаване на образувания отпадък с код 020106 в размер на 3600 тона годишно за оползотворяване и наторяване„ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.1135, м. Войника по КККР на град Пещера, общ. Пещера, област Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-262/25.04.2023г. с възложител ЕТ “АНГЕЛ-ИВАН АНГЕЛОВ“

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8,30ч.-12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

03.05.2023г.

 
ОБЯВА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 03 Май 2023г. 14:39ч.


от Военно окръжие II-ра степен – Пазарджик


   Със заповед № ОХ-310/19.04.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 4 (четири) вакантни офицерски длъжности за лекари и 4 (четири) вакантни длъжности за сержанти (медицински сестри и рентгенов лаборант) във Военномедицинска академия, които следват да се заемат след провеждане на конкурс.
   Информация по обявата и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885108129, 034/445463, както и в офиса за военен отчет в община Пещера (тел. 0350/6-22-12, 0878876808) и община Брацигово (тел. 03552/20-65, 0878876808).
   СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 19.05.2023 година.

 
ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИ и ЛИВАДИ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 28 Април 2023г. 16:34ч.

.

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 25 Април 2023г. 14:02ч.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62a, ал.1 ал.2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Пишманка, представляваща ПИ с идентификатор 36124.540.33 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“ държавна частна собственост с цел на ползването – „изграждане на нови реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти и за защита от вредно въздействие на водите“ обект „Изграждане на довеждащ водопровод от сондаж село Капитан Димитриево до външна водопроводна мрежа на село Капитан Димитриево, Община Пещера, Област Пазарджик.

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8,30ч.-12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

Attachments:
Download this file (E98EE645936248E081C0443F4AA15DB0 (1).pdf)Басейнова Дирекция[ ]1090 Kb
 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 24 Април 2023г. 10:10ч.

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната политика и действат като своевременен отговор на негативни политически промени и развития, като едновременно с това се изпраща силно политическо послание.

Мерки като оръжейно ембарго, ограничения върху вноса и износа, финансови ограничения (замразяване на активи, забрана за операции с парични средства и икономически ресурси), както и ограничения за достъп (забрани за визи или забрани за пътувания на конкретни лица, както и тяхното транзитно преминаване през територията на съответната държава) са някои от най-често използваните ограничителни мерки за постигане на целите на външната политика.

I. Ограничителни мерки на Европейския съюз

Продължение...
 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 20 Април 2023г. 14:54ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 04. 2023 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
ПОКАНА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 18 Април 2023г. 16:04ч.

"Прилагане на подготвителни дейности от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на територията на Община Пещера"

 610 0060

П О К А Н А

за учредително събрание на

Местна инициативна група „Пещера - Брацигово“

на територията на Община Пещера и Община Брацигово

Уважаеми представители на бизнеса и НПО,

Уважаеми граждани на Община Пещера и Община Брацигово,

Каним ви за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група на територията на община Пещера и община Брацигово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 година

Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.

Всички лица, желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на община Пещера или община Брацигово.

Юридическите лица с нестопанска цел е необходимо да представят следните документи:

– Заверено копие на актуално състояние на организацията с давност 6 месеца;

– Заверено копие на БУЛСТАТ талона;

-Легитимно взето решение на компетентния орган, съгласно устава на сдружението/фондацията, за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на общини Пещера и Брацигово по подхода ВОМР, от където се вижда кой ще представлява организацията на учредителното събрание.

Юридическите лица със стопанска цел е необходимо да представят следните документи: 

– Легитимно взето решение на компетентния орган, съгласно дружествения договор, за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на общини Пещера и Брацигово по подхода ВОМР, от където се вижда кой ще представлява организацията на учредителното събрание.

–  Заверено копие на регистрационна карта, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за земеделски производители.

Физическите лица е необходимо да представят:

– копие от лична карта, удостоверяващо постоянния адрес на територията на община Пещера и община Брацигово,

Събитието ще се проведе на 22.05.2023 г. от 18,00 часа в Заседателната зала  на Общински съвет - Пещера при следния дневен ред:

 1. Избор на протоколист и секретар на учредителното събрание.
 2. Стартиране на процедура по учредяване на сдружение в обществена полза по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.;
 3. Приемане на УСТАВ на Сдружение „Местна инициативна група – Пещера – Брацигово“.
 4. Избиране на членове на Управителен съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Пещера – Брацигово“.
 5. Избиране на Председател на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Пещера – Брацигово“.
 6. Определяне на размера на учредителната вноски и годишен членски внос.
 7. Упълномощаване на избрания Председател на Управителния съвет на Сдружението да подаде всички необходими документи и да регистрира МИГ – Пещера - Брацигово, по реда на действащото законодателство.
 8. Разни.

Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредителното събрание, която може да намерите на сайта на Община Пещера – https://peshtera.bg/ и на сайта на Община Брацигово  – www.bratsigovo.bg.

Проект на Устав на Сдружение „Местна инициативна група – Пещера - Брацигово“ -

Регистрационна форма за участие в учредително събрание -

Attachments:
Download this file (USTAV.pdf)УСТАВ[ ]389 Kb
Download this file (RegForm.pdf)РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА[ ]549 Kb
 
Списъци с лица подали заявления за дърва за огрев Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 18 Април 2023г. 08:35ч.

Информация за количествата и цените на дървата за огрев

при снабдяването на населението на община Пещера с дърва за огрев отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г.

На база утвърден ценоразпис от ЮЦДП гр. Смолян и на основание Решение № 502/28.02.2023 г. на Общински съвет - Пещера, през отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г. ценообразуването за закупуването на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ е както следва:

 1. 1.Закупуване на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ от склад:

Крайната цена на дървата за огрев е 117.60 лв. за 1-ин куб. м., или 470.40 лв. за 4 куб. м., формирана по следния начин:

•за закупуване на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев от ТП на „ДГС – Пещера“   – 290.40 лв. /заплащат се в ТП на „ДГС – Пещера“ преди доставка на дървата за огрев/.

•за превоз и доставка до домовете на лицата – 180.00 лв. /заплащат се при доставката на дървата за огрев в дома/.

За 1 куб. м. 72,60 лв. за закупуване и 45.00 лв. за превоз – общо 117.60 лв. ;

За 4 куб. м. 290,40 лв. за закупуване и 180.00 лв. за превоз – общо 470.40 лв.;

      2. Закупуване на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ от стояща дървесина на корен /самодобив/:

           Крайната цена на дървата за огрев е 24.00 лв. за 1-ин куб. м., или 96.00 лв. за 4 куб. м., формирана по следния начин:

•за закупуване на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев от ТП на „ДГС – Пещера“   – 96.00 лв. /заплащат се при издаване на позволително за сеч от ТП на „ДГС – Пещера“/.

•лицата закупили дърва за огрев от стояща дървесина на корен /самодобив/ са длъжни сами и за собствена сметка да организират превоза и доставката на добитите дърва за огрев до домовете си.

     Дърва за огрев се отпускат, съгласно определените критерии, до изчерпване на количествата за добив и продажба на дърва за огрев по одобрения годишен план на ТП „ДГС – Пещера“;

     ТП на „ДГС – Пещера“ предоставят дървата за огрев на лицата, включени в списъците в срок до 01.11.2023 г.;

     В селата Свети Константин, Радилово и Капитан Димитриево организацията, подбора и разпределението на дървата за огрев сред населението се осъществява от кметския наместник и кметовете на населените места, съобразно утвърдените критерии и сроковете, определени в Закона за горите.

Разпределение на утвърдените от директора на ЮЦДП гр. Смолян количества дървесина за продажба на физически лица за лична употреба по реда на чл.71, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4 и т.7 от Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти:

 1. За закупуването на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ от стояща дървесина на корен /самодобив/ – 1 500 пространствени м3, разпределени по населени места, както следва:
  1. За жителите на град Пещера – 1000 пространствени м3;
  2. За жителите на село Радилово – 350 пространствени м3;
  3. За жителите на село Капитан Димитриево – 150 пространствени м3;
 2. За закупуването на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ от склад – 6 000 пространствени м3, разпределени по населени места, както следва:
  1. За жителите на град Пещера – 4 000 пространствени м3;
  2. За жителите на село Радилово – 1 200 пространствени м3;
  3. За жителите на село Капитан Димитриево – 800 пространствени м3.
 
Заповед №255 12.04.2023 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 13 Април 2023г. 08:37ч.

.

Attachments:
Download this file (Заповед 255 12042023.pdf)Заповед 255 12.04.2023[ ]311 Kb
 
ОБЯВЛЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 12 Април 2023г. 14:53ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

М О Т И В И

към изготвения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

1. Причини, налагащи изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

Ежегодно в село Свети Константин се провежда Национален фолклорен събор на народното творчество. Събитието е включено в Културния календар на Община Пещера и е с конкурсен характер. Възрастови ограничения за участие във фолклорния събор няма. През 2022 г. събраните такси от участниците са по-малко от извършените разходи за организацията и провеждането на националния фолклорен събор.

Във връзка с актуализиране на таксите за участие е изготвен проект за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

2. Цели които се поставят:

 • Съхранение и разпространение на българското народно творчество в неговото многообразие, богатство и колорит;
 • Развитие на фолклорното песенно и танцово наследство;
 • По-голяма адекватност между приходи и разходи за организация и провеждане на традиционния национален фолклорен събор на народното творчество в село Свети Константин;

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагането на измененията и допълненията в Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

 

 • Осигуряване на приходи по общинския бюджет.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера е в съответствие с действащото законодателство на Република България. Същият не противоречи на правото на Европейския съюз и на други нормативни актове от по- висока степен.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ

Кмет на Община Пещера

Проект за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

§2. В Раздел седемнадесети - Услуги култура, младежки дейности и медии в т. 6 „Такси за участие в Национален фолклорен събор на народното творчество, провеждащ се в село Свети Константин със следния текст:

Наименование на услугите, за които се заплаща цена Размер на цената с ДДС
6

Такси за участие в Национален фолклорен събор на народното творчество, провеждащ се в село Свети Константин

а)за индивидуални изпълнители

б) за групови изпълнения:

- до 10 изпълнителя

- до 20 изпълнителя

- над 21 изпълнителя

20.00 лв.

100.00лв.

150.00лв.

200.00лв.

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината - www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: mayor@peshtera.bg или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера.

Attachments:
Download this file (Spravka.pdf)СПРАВКА[ ]582 Kb
 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 10 Април 2023г. 16:12ч.

Плащания на членовете на СИК за изборите за народни представители на 02.04.2023г.

Община Пещера уведомява, че плащанията на възнагражденията за изборите за народни представители на 02.04.2023г. ще започнат на 11.04.2023г. (вторник) на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея" №17 от 09.00 часа до 12.30 часа и от 14.00 часа до 17.15 часа.


            Членовете на СИК е необходимо да представят удостоверение от РИК и лична карта.

 
Покана за обществено обсъждане Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 07 Април 2023г. 10:46ч.

   На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Пещера организира обществено обсъждане на Отчета на бюджета на Община Пещера за 2022 година. Председателят на Общински съвет отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

   Обсъждането ще се проведе на 18.04.2023г. /вторник/ от 15:30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Пещера при следния дневен ред:

 1. Отчет на бюджета на Общината за 2022година, индикативния разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2022г. и доклад за общинския дълг.

   С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес www.peshtera.bg

   Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, деловодството на Общински съвет или на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 05 Април 2023г. 10:25ч.

СЪОБЩЕНИЕ

Напоителни системи клон Тополница Ви информира за плануваните ремонти па "НЕК" ЕАД на яз. "Батак" през поливен сезон 2023г. както следва:

Пълно спиране на ВЕЦ "Пещера" и ВЕЦ "Алеко“

-      14 дни от 14.04. до 27.04.2023г.

-      7 дни от 27.05. до 02.06.2023г.

-      5 дни от 30.07. до 03.08.2023г.

-      5 дни от 30.09. до 04.10.2023г

Частично спиране на ВЕЦ "Пещера" и ВЕЦ "Алеко" за 8 часа от 09,0ч. до 17,0ч.

-      2 дни от 28.04. до 29.04.2023г.

-      2 дни от 25.05. до 26.05.2023г.

-      3 дни от 03.06. до 05.06.2023г.

-      8 дни от 17.06. до 24.06.2023г

-      8 дни от 06.07. до 13.07.2023г

-      5 дни от 25.07. до 29.07.2023г

-       3 дни от 04.08. до 06.08.2023г

-      8 дни от 18.08. до 25.08.2023г

-      8 дни от 06.09. до 13.09.2023г

-      5 дни от 25.09. до 29.09.2023г

В дните на пълно и частично спиранеобщо 83 на брой. ВЕЦ „Батак" ще работи за подаване на вода за напояване по река „Стара река".

инж.Николай Гаралов

Управител на „Напоителни систем/”ЕАД клон Тополница 7

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 04 Април 2023г. 16:42ч.

"Прилагане на подготвителни дейности от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на територията на Община Пещера"

 LOGO060

   

   Кмета на Община Пещера – г-н Йордан Младенов сключи Административен договор № РД50-102/ 29.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект № BG06RDNP001-19.610-0060 „Прилагане на подготвителни дейности от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. на територията на Община Пещера“, процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

   Целта на проекта е създаване на местна инициативна група на територията на община Пещера и община Брацигово. Със създаването на местна инициативна група (МИГ) на двете територии на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие - община Пещера и община Брацигово ще бъде изготвена Стратегия за местно развитие, която ще бъде използвана като инструмент за развитие на региона. Ще се насърчи активността на гражданите в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за Водено от общностите местно развитие.
   Основните дейности, които ще бъдат изпълнени са:
- Популяризиране на процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие;
- Обучение на местни лидери и заинтерисовани страни;
- Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, която включва консултиране на местната общност във връзка с подготовката нта стратегията;
- Проучвания и анализи на територията;
- Популяризиране на процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие;
- Създаване и поддържане на електронна страница;
- Закупуване на оборудване.


   Договорът е на стойност 40 658,16 лв.

   Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е 6 месеца.

 
ОБЩИНА ПЕЩЕРА И ЕКОПАК СТАРТИРАТ „ГРАДСКА РЕЦИКЛИАДА“ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 29 Март 2023г. 09:51ч.

Peshtera плакат

ОБЩИНА ПЕЩЕРА И ЕКОПАК СТАРТИРАТ „ГРАДСКА РЕЦИКЛИАДА“

Кампанията се провежда под мотото:

„Рециклирай пластмасовите бутилки и метални кенове - Спаси живот!“ и има за цел 70% увеличение на събраните рециклируеми отпадъци

ОбщинаПещера и Екопак България започват съвместна кампания „Градска рециклиада“, с мисията да спасят стотици тонове отпадъци от природата и да осигурят животоспасяваща първа помощ при внезапен сърдечен арест. Това е най-мащабната и първа по рода си подобна инициатива, която се провежда в 14 общини в България от март до декември 2023 г. под мотото: „Рециклирай пластмасовите бутилки и метални кенове - Спаси живот!“

Целта на организаторите е да увеличат с поне 70% събираемостта на пластмасови бутилки и алуминиеви кенове на територията на общината за периода от март до декември 2023 г. спрямо същия период на миналата година. Ако целта бъде постигната или надмината, ЕКОПАК ще осигури възможност за животоспасяваща първа помощ при сърдечен арест, от която могат да се възползват всички граждани на Община Пещера. При успешен резултат от кампанията ще бъдат поставени един или няколко автоматични дефибрилатора на подходящи обществени места в града.

Незабавно оказаната първа помощ в първите 3 минути след сърдечен арест многократно повишава шансовете за оцеляване и може да спаси човешки живот.

В България от внезапен сърдечен арест загиват повече от 10 хиляди човека годишно - 10 пъти повече отколкото в автомобилни катастрофи, пожари и природни бедствия взети заедно! Автоматичните дефибрилатори са често срещани по обществени места в много европейски градове. Те са създадени, за да може всеки, който стане свидетел на внезапен сърдечен арест, да може да окаже животоспасяваща първа помощ и да помогне на човек в нужда.

От март до декември 2023 г. Община Пещера и ЕКОПАК ще организират редица инициативи, с които да ангажират граждани, бизнес, училища и детски градини да се включат в кампанията. През март и април ще стартират еко-състезания в учебни заведения – училища и детски градини. Отделно, с подкрепата на Община Пещера ще бъде създадена организация за предаване на пластмасови бутилки и кенове от заведения за бързо хранене, кафета, фитнеси, граждани и други. Актуална информация за предвижданите активности във всяка община ще бъдат обявявани своевременно на https://www.ecopack.bg/bg/GR/peshtera-gradska-recikliadaи на уебсайта на Общината.

За целите на кампанията се отчитат всички количества, събрани от всички състезания, инициативи, пунктове за събиране, организирани от общината , както и тези, събрани през системата от контейнери за разделно събиране на Екопак България.

„Вярвам, че заедно ще успеем не само да върнем отпадъците в цикъла на производство, но и да помогнем да бъде спасен човешки живот в случай на нужда. Надявам се с помощта на тази кампания разделното събиране да се превърне в навик на повече граждани и домакинства и ефектът от нея да продължи напред в годините. Убеден съм, че тези минимални цели, които си поставяме, ще бъдат не само постигнати, но и многократно надминати с общи усилия.“, заяви Александър Урманов, изпълнителен директор на ЕКОПАК България.

Използваните пластмасови бутилки и алуминиеви кенове могат да бъдат 100% рециклирани, ако, обаче, бъдат разделно събрани. За съжаление много често тези отпадъци попадат в смесения битов отпадък и стигат до общинското депо или остават да се разлагат стотици години в природата. Целта на кампанията „Градска рециклиада“ е да повиши разделното събиране на тези два типа отпадъци, за да помогне за изпълнението на заложените в българската и европейската нормативна база амбициозни цели и задължения. Тази инициатива ще бъде от полза и за намаляване на обема отпадъци, които попадат на общинските депа за битова смет и запазването на средата, в която живеем по-чиста и красива за по-дълго време.

ЕКОПАК е най-голямата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки в България. Организацията създава и управлява системи за разделно събиране в над 87 общини, използвайки трицветната система от контейнери и е основен доставчик за рециклираща индустрия в страната. През 2022 година организацията е събрала и предала за рециклиране близо 120 000 тона пластмасови, стъклени, метални и хартиени отпадъци от опаковки. Тези материали се превръщат в нови опаковки, дрехи, мебели, чанти или чували и отново влизат в употреба и така спестяват природни ресурси и намаляват отпадъците, които оставяме след себе си.

За повече информация:

Ива Стефанова

Мениджър „Връзки с обществеността, комуникации и регулации“

ЕКОПАК България

email: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

тел: 0894361195

 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 24 Март 2023г. 09:47ч.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И ВТОРО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 03. 2023 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069