Четвъртък, 29 Фев 2024
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera sectigo
 
inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООСОБЯВА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 23 Февруари 2024г. 14:44ч.

О Б Я В А
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение„Фотоволтаична централа с мощност 5 MW, и съхранение на електрическа енергия“ в ПИ с идентификатор 56277.3.1514, м. Дъбовик по КККР на гр. Пещера, гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, от „Ню Евро Енерджи“ ЕООД, внесено с искане с Вх. № ПД-01-518-(12)/16.02.2024г.

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата

Приложение:
Информация по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, налична в Отдел „Екология “, Община Пещеар на адрес: гр. Пещеар, ул. „Дойранска епопея“№ 17 от 8:30ч. до 17:30ч.

Датата на публикуване на обявата: 23.02.2024г.

 
Списък с оценен и класиран кандидат Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 21 Февруари 2024г. 14:07ч.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

С п и с ъ к

на  оценен и класиран кандидат за длъжността „Социален асистент“

                                              1. Фатма Шефкетова Юрукова  - 7 т.

 

 

Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.

Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ................/П/......................     

 Дата: 21.02.2024 г.                                                                           (Галина Стоянова)

 

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 21 Февруари 2024г. 10:41ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 44, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ШЕСТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 02. 2024г. / понеделник / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Списък на кандидати допуснати Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 20 Февруари 2024г. 11:04ч.

Списък на кандидати допуснати и недопуснати до събеседване за подбор
на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

 

І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следния кандидат за длъжността “Социален асистент”:

1. Фатма Шефкетова Юрукова.

 

ІІ. Дата за провеждане на събеседване с кандидата – 21.02.2024 г. от 10,00 часа.

 

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2.

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 19 Февруари 2024г. 12:22ч.

СЪОБЩЕНИЕ

      През последните години, дарителството придобива все по-голяма значимост в обществото ни. Емпатията и желанието да си полезен затвърждават убеждението ни, че  благотворителността е ценност, която трябва да бъде утвърждавана, развивана и възпитавана, особено сред младото поколение и хората в нужда. 

 Ето защо, Община Пещера с готовност откликна на подадената ръка от  ЕТ ,,Ангелов - Иван Ангелов“ за участие в съвместна  кампания, която да подкрепи воденето на здравословен начин на хранене сред децата от детските градини в община Пещера и  центровете за деца и възрастни с увреждания.

Веднъж седмично през месец февруари и в началото на месец март, детските градини и центровете ще получат в дар кутия с 60 пресни варено-белени яйца в саламура, приготвени в деня на приемане, придружени със сертификат за качество.

           От името на директорите на детските градини и центровете за деца и възрастни с увреждания, Община Пещера изразява благодарност за вкусното дарение на фирма ,,Ангелов-Иван Ангелов“.

 

 
ЗАПОВЕД - № 106 12.02.2024 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 14 Февруари 2024г. 12:22ч.

З А П О В Е Д

№106/12.02.2024 година

 

   На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б, т.3 от Закона за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 09.02.2024 г. на комисия, съставена с моя Заповед №74/26.01.2024 г.
Н А Р Е Ж Д А М :

Да бъде заличена адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицето Александър Калинов Филипов, регистрирано на адрес град Пещера, ул. “Симон Налбант“№56, вх. Б, ет.2, ап.22.


Заповедта да се публикува на сайта на Община Пещера и на информационното табло в сградата на общинска администрация и бъде изпратена чрез ТЗ“ГРАО“-гр. Пазарджик на ГД“ГРАО“-гр. София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд-гр. Пазарджик.
Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Галина Стоянова-Секретар на Община Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 
Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 09 Февруари 2024г. 14:26ч.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

С п и с ъ к на  оценен и класиран кандидат за длъжността „Социален асистент“

№ по ред Трите имена на лицето

БРОЙ ТОЧКИ

(подредени по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването)
1 Венета Стоянова Глушкова

8 точки

Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.

Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ................./П/....................    

(Галина Стоянова)     Дата: 09.02.2024 г.

 

Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.
Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.
         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ................./П/....................     (Галина Стоянова)     Дата: 09.02.2024 г.

 

С п и с ъ к

на  оценен и класиран кандидат за длъжността „Социален асистент“

 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 09 Февруари 2024г. 14:08ч.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 44, ал.2 и ал.3, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера за мандат 2023-2027г., Председателят на Общински съвет- Пещера свиква ПЕТО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 15.02.2024г. /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Допусна кандидат до интрвю за СА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 08 Февруари 2024г. 09:30ч.

Списък на кандидати допуснати и недопуснати до събеседване за подбор
на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

 

І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следния кандидат за длъжността “Социален асистент”:
1. Венета Стоянова Глушкова.

ІІ. Дата за провеждане на събеседване с кандидата – 09.02.2024 г. от 14,00 часа.

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2.

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 02 Февруари 2024г. 13:20ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

   Общинска администрация Пещера уведомява, че от 12.02.2024г. до 12.03.2024г., ще се проведе КАМПАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОННО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО).
   Кампанията е организирана от Общинска администрация, съвместно с „Елтехресурс“ АД (организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване).
   Необходимо е всички желаещи – физически лица, разполагащи с неработещи вече електроуреди (микровълнови печки, телевизори, перални, компютри, ютии, тостери, принтери и други) да се обадят на телефон 0800 14 100 (безплатно, без код за населено място)
   Ще се осъществи контакт с всеки желаещ да предаде ИУЕЕО, след записване на посочения телефон за връзка, относно организацията по вземането на ИУЕЕО от домакинствата.
   Обръщаме внимание, че ИУЕЕО ще се приема от домакинствата само в пълен комплект, разкомплектовани уреди или само външна част на уреда няма да се приемат.
   Община Пещера призовава притежателите на ИУЕЕО да се възползват от условията на кампанията, като по този начин спомогнат за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси и осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.

 
СЪОБЩЕНИЕ - От 1.02.2024 година започва записването за дърва за огрев Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 31 Януари 2024г. 15:55ч.

СЪОБЩЕНИЕ

От 01.02.2024 година в Община Пещера стартира кампания за набиране на заявления от лица с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Пещера, желаещи да закупят дърва за огрев от склад, през отоплителен сезон 2024 г. – 2025 г.

От 12.02.2024 година ще бъдат приемани заявления от лица с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Пещера, желаещи сами да си добият дървата за огрев (САМОДОБИВ), през отоплителен сезон 2024 г. – 2025 г.
Лицата, желаещи да закупят дърва за огрев от гр. Пещера, подават Заявление лично или чрез упълномощено лице в Център за административно обслужване в сградата на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 в срок от 01.02.2024 г. до 31.03.2024 г. Документи се приемат всеки работен ден от 8.30 часа до 12.30 часа и от 13.30 часа до 17.00 часа.
Заявления от жителите на град Пещера ще бъдат приемани до 31.03.2023 година.
Планира се доставката на дървата за огрев на населението да стартира на 01.04.2024 г. и да приключи до 01.11.2024 година.
В тази връзка Общински съвет – Пещера, със свое Решение № 30 от 25.01.2024 година, протокол №4, прие Критерии за кандидатстване и покупка на дърва за огрев от склад и стояща дървесина на корен за населението на община Пещера през отоплителен сезон 2024 г. - 2025 г., според които:

 1. Лицата, желаещи да закупят дърва за огрев от гр. Пещера, подават Заявление лично или чрез упълномощено лице;
 2. Всяко лице може да се запише веднъж за отоплителния сезон 2024 г. – 2025 г.;
 3. Не се разрешава отпускане на дърва за огрев през отоплителен сезон 2024 г. -2025 г., на лица и семейства, които са добили такива по друг ред или се презапасяват;
 4. При наличие на записани в списъците на съпрузи и роднини, живеещи в едно домакинство, отговарящи на критериите – дърва за отопление се отпускат само на един от членовете на семейството /домакинството/;
 5. Всяко лице може да кандидатства за закупуване на дърва за огрев на метър за 4 пространствени кубични метра (пр. куб. м.);
 6. Всяко лице, което подава заявление, лично или като упълномощен представител на друго лице, носи отговорност за достоверността на данните, които предоставя.

Общинска администрация - Пещера

 
Цени на карти за транспорт от 01/02/2024г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 26 Януари 2024г. 12:56ч.

   НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите Влизаща в сила от 01.02.2024г.

Начална спирка Крайна спирка Редовна карта Учащи - карта  Учащи Еднопосочна карта
Пещера Пазарджик 134,00 лв. 67,00 лв. 33,50лв.
Кап. Димитриево Пазарджик 99,00 лв. 49,50 лв. 24,75лв.
Радилово Пазарджик 103,00 лв. 51,50 лв. 25,75лв.
Пещера Брацигово 62,00 лв. 31,00 лв.  
Пещера Исперихово 92,00 лв. 46,00 лв.  
Пещера Козарско 92,00 лв. 46,00 лв.  
Пещера Бяга 90,00 лв. 45,00 лв.  
 
Заповед РД-01-77 24.01.2024 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 25 Януари 2024г. 12:25ч.

.

Attachments:
Download this file (Заповед RD-01-77 24012024.pdf)Заповед РД-01-77 24.01.2024[ ]51 Kb
 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 24 Януари 2024г. 16:34ч.

Удължава се срокът за кандидатстване за съдебни заседатели

    Общински съвет Пещера откри процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Пещера и Окръжен съд- Пазарджик, мандат 2024г.-2028г.
   Срокът за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Пещера и за Окръжен съд – Пазарджик, определен от Временната комисия по чл.68 ал.1 от ЗСВ, е удължен до 23.02.2024г. /петък/.
   Условията за провеждане на процедурата са публикувани на интернет-страницата на Община Пещера, Секция Общински съвет- Актуална информация, които можете да намерите на адрес:
https://peshtera.bg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=159
   Документите се приемат всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 часа в Деловодството на Общински съвет – Пещера.

 
ЗАПОВЕД - № 49 / 18.01.2024г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 22 Януари 2024г. 09:15ч.

З А П О В Е Д

№ 49

гр. Пещера 18.01.2024 г.


   В изпълнение на Решение №9/30.11.2023 г. на Общински съвет – гр. Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.86 и сл. Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :

1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на трупи за бичене:
1.1. Бял бор > 50 см, количество 44,52 м3, начална цена 10 595,76 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 1 060 лв.
1.2. Бял бор 30-49 см, количество 50,61 м3, начална цена 12 348,84 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 1 234,88 лв.
1.3. Бял бор 18-29 см., количество 31,43 м3, начална цена 6 977,46 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 697,75 лв.
1.4. Бял бор 15-17 см., количество 5,58 м3, начална цена 1 060,20 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 106 лв.
1.5. Ела 30-49 см, количество 0,76 м3, начална цена 185,44 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 18,54 лв.
1.6. Ела 18-29 см, количество 1,11 м3, начална цена 251,97 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 25,20 лв.
1.7. Смърч 18-29 см, количество 0,76 м3, начална цена 168,72 лв. без ДДС.

Продължение...
 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 19 Януари 2024г. 09:44ч.

СЪОБЩЕНИЕ

Удължава се приема на проектни предложения по ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.024 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

   Процедурата за предоставяне на БФП е втори етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

   Настоящият втори етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 80%от допустимите разходи, като се изисква съфинансиране от крайните получатели на средствата в размер на 20% от размера на допустимите разходи.

   Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

   Конкретни цели:

 •  Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;
 •  Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;
 •  Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;
 •  Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;
 •  Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;
 •  Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

   Публикуваните Насоки за кандидатстване и приложения са публикувани наадрес:

https://eumis2020.government.bg

ВАЖНО!!! Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, Община Пещера ще приема заявления за участие до 10.02.2024 г.

 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 18 Януари 2024г. 15:16ч.

  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25. 01. 2024г. / четвъртък / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Съобщение - за откриване на процедура за издаване на разрешение за водовземане Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 17 Януари 2024г. 09:35ч.

О Б Я В А
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
На основание чл. 62а, ал.2 от Закона за водите

СЪОБЩАВА   на засегнатото население, за откриване на процедура за издаване на разрешение за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец ТК, които ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 56277.501.829, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с цел на водовземане-„водовземане за други цели“..

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата

Приложение:
Информация по чл. 62а, ал.2 от Закон за водите, налична в Отдел „Екология “, Община Пещеар на адрес: гр. Пещеар, ул. „Дойранска епопея“№ 17 от 8:30ч. до 17:30ч.

Датата на публикуване на обявата: 17.01.2024г.

 
ПОКАНА за публично обсъждане на проектобюджета на община Пещера за 2024 г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 17 Януари 2024г. 08:29ч.

ПОКАНА
за публично обсъждане на проектобюджета на община Пещера за 2024 г.


   На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси,
   Кметът на Община Пещера Йордан Младенов кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на обществено обсъждано на проектобюджета на Община Пещера за 2024 г. Общественото обсъждане ще се проведе на 25.01.2024 година (четвъртък) от 17 часа в Заседателната зала на Общински съвет гр. Пещера.
   Дневен ред на обсъждането:

 • Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Пещера за 2024 година.
 • Обсъждане на проекта на бюджета на Община Пещера за 2024 година.

Предложения и становища ще се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Общински център за услуги или на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Attachments:
Download this file (Проект бюджет 2024.rar)Проект бюджет 2024[ ]3303 Kb
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е - местни приходи Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 08 Януари 2024г. 14:43ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Община пещера, отдел „местни приходи“ уведомява, че на 31.01.2024г. изтича крайния срок за подаване на данъчни декларации по чл.61н от змдт, за облагане с патентен данък, както и плащането за първо тримесечие.
платилите до 31.01.2024г. в пълен размер патентен данък ползват 5% отстъпка.
   От 18.01.2024г. е възможно плащането на данък мпс, данък сгради и такса битови отпадъци.
   Платилите до 30.04.2024г. в пълен размер ползват 5% отстъпка.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069