Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало е-Община Административни Услуги по общинска собственост

Административно технически услуги-общинска собственост

1 ОС 1 - Издаване удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл.2, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
2 ОС 2 - Издаване удостоверение за наличие и липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
3 ОС 3 - Установяване на жилищни нужди –картотекиране и издаване на удостоверение
4 ОС 4 - Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
5 ОС 5 - Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот
6 ОС 6 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
7 ОС 7 - Заверка на данните на свидетели посочени от собственика в Молба-декларация до нотариуса по обстоятелствена проверка
8 ОС 8 - Определяне таксата за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
9 ОС 9 - Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот
10 ОС 10 - Настаняване в общинско жилище
11 ОС 11 - Продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти
12 ОС 12 - Приемане и обработка на документи за изплащане на левова компенсация на титулярите на жилищно-спестовни влогове
13 ОС13 - Издаване на удостоверение за липса на неданъчни задължения, произтичащи от договори /наеми, продажби, концесия и др./ с Община Пещера


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069