Събота, 25 Май 2024
ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА


Дневен ред май 2024г. - 22.05.2024 г. 17:30 ч. Печат Е-поща
ПК по опазване на околната среда, селско и горско - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Д-ОБС- 76/15.05.2024г. Разрешаване изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе на подземни захранващи междуплощадкови електропроводи Ср.Н. за ФЕЦ Радилово 1 и Радилово 2
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Кръстьо Танков -Гл. архитект на Община Пещера


Д-ОБС- 77/15.05.2024г. Одобряване на проект за ПУП-Парцеларен план за изграждане на трасе за кабелна линия, захранваща битова сграда в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1046.1 по КККР на гр. Пещера, местност "Голяма страна", гр. Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост "

 
Дневен ред април 2024г. - 17.04.2024 г. 17:30 ч. Печат Е-поща
ПК по опазване на околната среда, селско и горско - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Д-ОБС- 72/15.04.2024г Приемане отчет на бюджета на община Пещера за 2023 година и доклад за общинския дълг.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

 
Дневен ред март 2024г. - 20.03.2024 г. 17:00 ч. Печат Е-поща
ПК по опазване на околната среда, селско и горско - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Д-ОБС -44/14.03.2024г. Приемане на Отчет за 2023г. по изпълнение на мерките от Регионална програма за управление на отпадъците за регион Пазарджик за периода 2021-2028г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост "

Д-ОБС -50/15.03.2024г. Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Пещера за периода 2023-2028г., и на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост "

Д-ОБС -52/15.03.2024г. Изграждане на трасе за кабелна линия, захранваща битова сграда в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1046.1 по КККР на гр. Пещера, местност "Голяма страна", гр. Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Община Пещера.

Д-ОБС -57/15.03.2024г. Даване на съгласие Община Пещера да кандидатства с проектно предложение: „Повишаване на енергийната ефективност на системите за външно изкуствено осветление в с. Радилово и с. Капитан Димитриево, община Пещера" по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление", с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (Покана 2), Компонент 4 „Нисковъглеродна Икономика", Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление", от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева – Началник отдел ЕФОП


Д-ОБС -46/14.03.2024г. Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2023-2027г.
Докладва: Васил Филев- Председател на Общински съвет- Пещера

Д-ОБС -47/14.03.2024г.
Избор на Заместник председател на Общински съвет- Пещера.
Докладва: Васил Филев- Председател на Общински съвет- Пещера

 
Дневен ред извънредно заседание февруари 2024г. Печат Е-поща
ПК по опазване на околната среда, селско и горско - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Дневен ред извънредно февруари 2024г.

Продължение...
 
Дневен ред февруари 2024г. Печат Е-поща
ПК по опазване на околната среда, селско и горско - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Дневен ред февруари 2024г.

Продължение...
 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069