Сряда, 17 Юли 2024
Образование Печат Е-поща
Община Пещера - Инфо Пещера

            Образователната система на община Пещера се състои от 7 детски заведения и 7 общински, 2 държавни училища и 1 ОДК.

            Изграждането на гражданското общество, развитието на демократичните процеси на съвременния етап открояват като остро актуален проблем съхраняването и обогатяването на традициите, търсенето на иновационни модели за дейността на училището, които оптимизират възможностите му за съществено влияние на неговото най-близко обкръжение.

            Условията на пазарната икономика, демографският проблем, свободният избор и конкуренцията, както и преразпределението на приоритетите в икономическата сфера в общината, налагат нов подход към връзката между общото, професионалното и профилирано образование в училищата на територията на община Пещера.

            Мисията на училището е да подпомогне ученика в свободното му развитие, самоусъвършенствуването на богатството на личността му като го включи в различни видове дейности и типове социални общности и разкрие нови сфери на самоизява. Училището трябва да се утвърди като чувствителен барометър на социалните промени в общината, да бъде катализатор на образователните, социалните и културните процеси, да дава своя собствен принос за устойчиво развитие на местната общност.

            Главната цел на училищата на територията на община Пещера е формиране и развитие на личността чрез изграждане на гъвкава и непрекъснато обновяваща се система от дейности, отличаваща се с богато съдържание, специфични форми на работа, висока адаптивност към индивидуалните и възрастовите възможности на учениците.

 

  

Инфраструктура на образованието в община Пещера

Вид на учебното заведение

Брой

по ред

2011 г.

1

ОДЗ

3

2

ЦДГ

4

3

Начални училища 1–4 клас

2

4

Основни училища 1-8 клас

4

5

СОУ 1-12 клас

1

6

ПГ ХВТ “Атанас Ченгелев“

1

7

ПГ ЛПМ “Васил Левски”

1

8

ОДК-гр. Пещера

1

9

Друго – посочете

 

 

ВСИЧКО:

17

 

 

 

Разпределение на учителите по квалификация

Образование

Квалификация

Брой

2011г.

Висше бакалавър/магистър

С педагогическа квалификация

161

 

Без педагогическа квалификация

-

 

Детски учители

39

 

Начални учители

51

 

Прогимназиални

61

 

Гимназиални

10

Специалист

С педагогическа квалификация

35

 

Без педагогическа квалификация

-

 

Детски учители

12

 

Начални учители

10

 

Прогимназиални учители

13

 

Учители по практика

0

Средно

Специално

 

 

Професионално техническо

 

 

Педагогическо

 

 

Средно общообразователно

 

 

ВСИЧКО:

196

 

 

 

Разпределение на учениците по училища

Учебно  заведение

Брой

по ред

Ученици

 

2011 г.

1

Начални училища  1-4 клас

425

2

Основни училища 1-8 клас

987

3

СОУ 1-12 клас

336

 

ВСИЧКО:

1748

4

Професионални гимназии

349

 

ВСИЧКО:

2097

 

  

Предучилищно възпитание и обучение

Предучилищното възпитание се осъществява в 7 детски градини. В тях се работи за емоционалното и естетическо развитие на детето чрез съчетаване на общообразователни и възпитателни взаимодействия за утвърждаване на детската индивидуалност. Задължителната предучилищна подготовка се осъществява в детските градини – в самостоятелна или смесена група и в 3 училища.

 

Начално образование

Началното образование се осъществява в две начални училища: НУ “Михаил Каролиди” и НУ “Михаил Куманов”, четири основни и едно средно общообразователно училище. В НУ „Михаил Куманов” се обучават деца от ромски произход.

За учебната 2010/ 2011 година от 1696 ученика в общинските учебни заведения – 35.14 % са роми, 17.28% са турци и 1.59 % са армъни, а от 567 деца в детските заведения – 26.28% са роми, 9.52% са турци и 0.88% са армъни.

От особено важно значение за адаптиране на децата и учениците от етническите малцинства е създаването на подкрепяща и привлекателна среда в интегрираните училища. Приоритет на Община Пещера и училищните ръководства е създаване на благоприятни и привлекателни условия за обучение, за превръщане на училищата в желана територия за учениците.

 

Основно образование

Основното образование се осъществява в 5 училища, от които 4 основни и 1 СОУ. Едно от основните училища е в село Радилово.

Демографският срив се отрази върху ефективността на използване на сградния фонд.

 

Средно образование

СОУ „Свети Климент Охридски” – гр. Пещера съчетава стогодишните традиции с новите изисквания на времето. Подготовката на учениците им предоставя възможност за успешна лична и професионална реализация.Училището разполага с богата материално-техническа база.

За новата  2011/ 2012 учебна година предлага обучение от 1 до 8 клас с обощообразователна подготовка, а от 9 до 12 клас в профил „Технологичен” - „Туризъм”, „Информационни технологии” и „Предприемачество и бизнес”.

СОУ „Свети Климент Охридски”- гр. Пещера работи по програмите  на Junior Achievement Bulgaria.

ПГ "Васил Левски” е единственото училище  в региона, което предлага освен традиционната дневна форма на обучение и вечерна форма. Прием за учебната 2011 - 2012  учебна година:

 Професии:

1. "Оператор в производство на обувни и кожено - галантерийни изделия ” – дневна форма, прием след 8 клас;

2. "Оператор в дървообработването”, специалност:Производство на мебели”- дневна форма, прием след 8 клас;

3. "Оператор на металорежещи машини” - вечерна форма, прием след 8 клас;

4. "Работник в дървообработването” - вечерна форма, прием след 6 клас.    

Учениците имат възможност да усвоят и втора професия:

1. " Оператор в производството на облекло” ;

2. " Машинен монтьор”.

ПГ по лека промишленост и машиностроене “Васил Левски” гр. Пещера е създадена през 1994г. За 17 годишната му история тук са получили образованието си повече от 950 ученици в 4 професионални направления:

  • “ Оператор производство на обувни и кожено - галантерийни изделия ”
  • “ Оператор в дървообработването ”
  • “ Оператор в шевното производство ”
  • “ Оператор на металорежещи машини ”

Над 80% от завършилите работят по усвоената в училището професия. ПГ “Васил Левски” е единственото училище в региона за подготовка на специалисти в обувното производство.

Училището разполага с богата материална база и учениците имат възможност активно да спортуват в изградени с традиции секции по футбол, волейбол и баскетбол. Създаден е туристически клуб.

Училището разполага с компютърен кабинет и е включено в глобалната мрежа INTERNET.

В оборудвани със съвременни машини и съоръжения учебни работилници се усвояват професионалните знания и умения.

Учениците, отговарящи на изискванията получават стипендии ежемесечно.

След успешно завършване на 12 клас учениците имат право да продължат образованието си във всички  ВУЗ-ове.

ПГХВТ "Атанас Ченгелев" е училище с богата професионална традиция на пряко подчинение на Министерство на земеделието. С добрата МТБ на ПГХВТ, изучаваните специалности и професии, съобразени с икономическата инфраструктура на общината и областта се предлагат талантливи и добре обучени, икономисти, готвачи, ресторантьори.

 

За учебната 2011/2012 година предлага следните профессии:

1. Професия "Готвач"

- Специалност: “Производство на кулинарни изделия и напитки".

Учениците усвояват основите теоретически и практически знания за предварителната подготовка на хранителните продукти, топлинната обработка, да приготвят ястия от националната и чужда кухня, да създават нови асортименти и ястия. Овладяват специфичната терминология и оценка за качествените показатели на хранителните продукти и готовите асортименти.

В добре обзаведения кабинет по сервиране учениците имат възможност на практика да усъвършенстват знанията и уменията си по основните и задължителни правила за сервиране на ястия и напитки.

2. Профессия "Ресторантьор" 

- Специалност: “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение”.

Учениците усвояват основите теоретически и практически знания за предварителната подготовка на хранителните продукти, топлинната обработка, да приготвят ястия от националната и чужда кухня, да създават нови асортименти и ястия. Овладяват специфичната терминология и оценка за качествените показатели на хранителните продукти и готовите асортименти.

В добре обзаведения кабинет по сервиране учениците имат възможност на практика да усъвършенстват знанията и уменията си по основните и задължителни правила за сервиране на ястия и напитки.

3. Професия "Икономист"

- Специалност: “Земеделско стопанство”.

Учениците изучават всички основни икономически дисциплини: счетоводство, мениджмънт, маркетинг, финанси и др. Научават се как да поставят целите, да уточнят политиката и подхода към тях, да анализират ситуацията, да съставят конкретен стратегически и оперативен план, за да откликнат на промените.

Обучението се извършва в специализирани кабинети, разполагащи със съвременна материална база. Практически умения се получават в различни фирми на територията на общината.

Дипломираните специалисти получават квалификация счетоводител и свидетелство за компютърна грамотност. Завършилите специалността намират професионална реализация във фирми и кооперации в държавния и частния сектор, обслужващи и консултантски звена.

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069