Петък, 12 Юли 2024
Вие сте тук: Начало ЗАПОВЕД № 493
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 sabor jpg

 Gerb Peshtera izbor 2024  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

ЗАПОВЕД № 493 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 14 Юни 2024г. 09:40ч.

ЗАПОВЕД

№ 493

гр. Пещера13.06.2024 г.

      В изпълнение на Решение №614/26.09.2023 г. на Общински съвет – Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1от Закона за общинската собственост, чл.86, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :

                

        1. Откривам процедура за провеждане на публичeн търг с явно наддаване за             продажба на използвани строителни изделия – употребявани гранитни павета със среден размер 10/10/10 см за количество от 1443 тона, при начална цена 183 261 лв.без ДДС.

   2. Определям дата, място и час за провеждане на търга - 05.07.2024 г., стая № 5, I етаж на общинска администрация от 14.00 часа.    

3. Определям документи за участие в търга:     

   3.1.Заявление за участие по образец;

   3.2. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК) изписан на плика, който се подават документите за участие в търга.

   3.3. Документ за внесен депозит за участие в публичния търг с явно наддаване;

   3.4. Документ за закупени тръжни книжа;

   3.5. Декларациипо образец съгласно тръжните документи:

       - декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица;

       - декларация за оглед на обекта.

   3.6. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване 30 дни преди датата на търга.

   3.7. Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.

   4. Утвърждавам тръжна документация при цена 30 лева, която може да се закупува след публикуване на обявата от Центъра за административно обслужване в сградата на Община Пещера до 16:00 ч. на 04.07.2024 г.

   5. Крайният срок за подаване на документите за участие в търга е до 17:00 ч. на04.07.2024 г. в Центъра за административно обслужване.

   6. Определям депозит в размер на 18 326 лв. за участие в търга, който да постъпи до 17:00 ч. на04.07.2024 г. по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BICSOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера.

   7. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилия участник.  

   8. Определям стъпка за наддаване в размер на 5% от началната цена - 9 163 лв.      

   9. Оглед на използваните строителни изделия – павета със среден размер 10/10/10 см до изтичане на срока за подаване на тръжни документи и предварителна заявка в стая № 1 на първия етаж в Община Пещера от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

   10. Определям състав на комисията по провеждането на търга:

...............................................................................................................................

   11. Условията на търга по отношение на използваните строителни изделия - павета със среден размер 10/10/10 см, началната цена и срока за подаване на заявленията за участие да се публикуват в местен ежедневник най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявленията.

   12. Настоящата заповед да се обяви в три дневен срок от издаването й на интернет страницата на Община Пещера, на информационното табло и в Кметство с.Кап. Димитриево и Кметство с.Радилово.

   13. За резултата от търга комисията съставя протокол в 3 – дневен срок от датата на неговото провеждане.

   14. Договорът за продажбасъс спечелилия участник да се сключи при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.

   15. Копие от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

  

ГЪЛЪБИНА КАРАМИТРЕВА /П/

За Кмет на Община Пещера

Съгласно Заповед №491/12.06.2024 г.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069