Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 68 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие "Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" гр. Пещера.

Общините са създадени като териториални органи на изпълнителната власт за изпълнение на държавната политика в интерес на териториалната общност от местно значение. По силата на чл. 6, ал. 3 от Закона за енергетиката кметовете на общини осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината за имоти - общинска собственост. Съгласно чл. 30, ал. 4 от Закона за пътищата изграждането, ремонтът и поддържането на осветлението по републиканските пътища в границите на урбанизираните територии се организират от съответната община.

Общинският съвет след като изслуша Докладна записката, взе предвид становището на Постоянните комисии, във връзка с чл. 6, ал. 3 от Закона за енергетиката и на основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА и след станалите разисквания

РЕШИ:

Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие "Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" гр. Пещера:

§ 1. В Раздел I. Общи разпоредби:
В чл. 6 т. 1 да придобие следния вид:
управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението, с изключение на мрежи и съоръжение за външно изкуствено осветление на улици, площади, паркове, градини и други имоти – общинска собственост.
§ 2. В Раздел ІІІ. Структура,
Чл.7. (1):
• Звено "Поддържане на общинската инфраструктура и обекти общинска собственост": № по ред: „9"; Длъжностни наименования: „Работник поддръжка на улично осветление"; Щатна численост: „2" се заличава.

Чл.7. (2) придобива следното съдържание:(2) Численост на персонала 86.

Промяната да бъде отразена в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие "Чистота и поддържане на общинската инфраструктура".

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 16
Гласували: 16
"ЗА": 16
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069