Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 67 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

МОТИВИ: В Общинска администрация – Пещера е изготвен проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.
Направеното предложения за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера е във връзка с необходимостта от въвеждане на нови услуги, предлагани от античната и средновековна крепост „Перистера" и Информационния център към нея.
Целите, които се поставят с приемане на измененията и допълненията на поднормативния акт са:
• Обогатяване на културния живот в община Пещера;
• Популяризиране на крепост „Перистера" и природните забележителности на община Пещера
• Постигане на по-голяма информираност и интерес към историята на крепост „Перистера" и природните забележителности на община Пещера.
За прилагането на измененията и допълненията в Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера не са необходими допълнителни финансови средства.
Очакваните резултати от прилагането на измененията и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера са:
• По-добра мотивация на туристи за посещение на крепост „Перистера" и природните забележителности на община Пещера.
• Създават се условия за по-голяма конкурентноспособност на крепост „Перистера".
• Повишаване качеството на услугите, предоставяни от античната и средновековна крепост „Перистера" и Информационния център към нея.
• Осигуряване на приходи по общинския бюджет

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера е в съответствие с действащото законодателство на Република България.

Същият не противоречи на правото на Европейския съюз и на нормативни актове от по-висока степен.
Общинският съвет след като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

Приема изменения и допълнения в Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, както следва:
§1. В Раздел седемнадесети - Услуги култура, младежки дейности и медии да в т.5 „Цени на рекламни продукти, предоставяни в информационен център на антична и средновековна крепост „Перистера"", да се измени и допълни както следва:

Наименование на услугите, за които се заплаща цена Размер на цената с ДДС
5.

Цени на рекламни продукти, предоставяни в информационен център на антична и средновековна крепост „Перистера”

а) Керамична чиния

б) Керамична чиния с поставка

в) Керамична лъжичка

г) Керамична делва

д) Керамична камбана

е) Порцеланова чаша

ж) Метален ключодържател

з) Правоъгълен камък с поставка

и) Сувенири с магнит

й) Аудиогид карта

к) Камък,правоъгълник 9/14см (поставка и кутия)

л) Бяла порцеланова чаша-клас АБ

м) Ключодържател от естествена кожа и дърво

н) Ключодържател от естествена кожа

о) Ключодържател от естествена кожа с карабина

5,00 лв.

12,00 лв.

5,00 лв.

5,00 лв.

5,00лв.

5,00лв.

6,00лв.

12,00лв.

3,00лв.

4,00лв.

20,00лв.

15,00лв.

8,00лв

10,00лв

12,00лв

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
"ЗА": 18
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069