Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 66 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

ОТНОСНО: Приемане на програма за опазване на околната среда на Община Пещера за периода 2023-2028г.

Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината във връзка с чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.23, т.24 и ал.2 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Приема Програма за опазване на околната среда на Община Пещера за периода 2023-2028г.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
"ЗА": 18
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 1

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069