Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 65 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

ОТНОСНО: Отчет за 2023г. по изпълнение на мерките от Регионална програма за управление на отпадъците за регион Пазарджик за периода 2021-2028г.

Общинският съвет, след като изслуша предложението на Кмета на Общината във връзка с чл. 52, ал.6 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.23, т.24 и ал.2 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Приема Отчет за 2023г. по изпълнение на мерките от Регионална програма за управление на отпадъците за регион Пазарджик.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
"ЗА": 18
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069