Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 64 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2023-2027г., приет с Решение № 21 от 25.01.2024г. на Общински съвет – Пещера


Мотиви за предложените изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Пещера за мандат 2023-2027г., приет с Решение № 21 от 25.01.2024г. на Общински съвет – Пещера са следните:
Във връзка с измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), обнародвани в ДВ, бр.8/26.01.2024г., които влизат в сила от 01.02.2024г., и промените относно излъчването на откритите заседания на ОбС и на Комисиите на ОбС в реално време в Интернет чрез интернет страницата на Общинския съвет или на Общината, които влизат в сила от 01.07.2024г., се налага актуализация на нормите на Правилника.

Общинският съвет като изслуша предложението на Председателя на Общински съвет- Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация, обнародвани в ДВ, бр.8/26.01.2024г., след станалите разисквания

РЕШИ:

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2023-2027г., приет с Решение № 21 от 25.01.2024г. на Общински съвет - Пещера, както следва:
§1. В Чл. 37, ал. 1 се създава изречение второ: „Когато определени категории информация са защитени със закон или публичното оповестяване би накърнило добрите нрави, обществения морал или правата и законните интереси на правните субекти, то публично ще се оповестяват единствено решенията на комисиите чрез публикуването им на интернет-страницата на Община Пещера, секция Общински съвет";
§2. В Чл. 38, ал. 1 се създава изречение трето: „Дневният ред за всяко предстоящо заседание на комисиите и материалите за него се публикуват на интернет-страницата на Община Пещера, секция Общински съвет, в отворен формат, позволяващ директното извличане на текстовата информация и/или в машинночетим отворен формат";
§3.В Чл. 38, ал. 4 се създава изречение второ, в сила от 01.07.2024г.: „Заседанията на комисиите се излъчват в реално време в интернет, чрез интернет-страницата на Община Пещера, секция Общински съвет, като записите от заседанията се съхраняват на интернет-страницата на Община Пещера за срока на мандата ";
§4. В Чл. 41 се създава нова алинея 4: „Протоколът от всяко заседание на комисията се публикува на интернет-страницата на Община Пещера, секция Общински съвет в отворен формат, позволяващ директното извличане на текстовата информация и/или в машинночетим отворен формат";
§5. В Чл. 43 се създава нова алинея 5: „Дневният ред за всяко предстоящо заседание на Общинския съвет и материалите за него се публикуват на интернет-страницата на Община Пещера, секция Общински съвет, в отворен формат, позволяващ директното извличане на текстовата информация и/или в машинночетим отворен формат";
§6.В Чл. 43А, ал. 5 се допълва: „Решенията, взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2, се обявяват публично и чрез публикуване на интернет-страницата на Община Пещера, секция Общински съвет";
§7. В Чл. 43А се създава нова алинея 6: „При публичното оповестяване на изискуемата от ЗМСМА информация и документи се спазват изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД по отношение на физическите лица (заявители, страни, участници), встъпили в правоотношения с Общинския съвет, постоянните комисии, общинските съветници и Председателя, както и други органи на местната власт";
§8. В Чл. 46, ал. 5 се допълва: „Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично и чрез публикуване на интернет-страницата на Община Пещера, секция Общински съвет";
§9.Чл. 47 се променя, в сила от 01.07.2024г.: „Всяко открито заседание на Общинския съвет се излъчва в реално време в интернет, чрез интернет-страницата на Община Пещера, секция Общински съвет, като записите от заседанията се съхраняват на интернет-страницата на Община Пещера за срока на мандата ";
§10.Чл. 65, ал. 5 се допълва: „Протоколът се публикува на интернет-страницата на Община Пещера, секция Общински съвет в отворен формат, позволяващ директното извличане на текстовата информация и/или в машинночетим отворен формат";
§11. В Чл. 66 се създава нова алинея 2: „Актовете на Общинския съвет се разгласяват на населението на Община Пещера в срока по ал. 1 чрез средствата за масово осведомяване, чрез публикуване на интернет-страницата на Община Пещера, секция Общински съвет, както и по друг начин, определен в Правилника. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на Общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на Общинския съвет се обнародват в „Държавен вестник", когато това е предвидено със закон";
§12. В Чл. 67 се създава нова алинея 2: „В Общинския съвет се създава и поддържа публичен електронен регистър на питанията и отговорите към тях. Питанията и отговорите към тях се публикуват на интернет-страницата на Община Пещера, секция Общински съвет, в отворен формат, позволяващ директното извличане на текстовата информация и/или в машинночетим отворен формат".

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 1

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069