Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 63 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

ОТНОСНО: Приемане на Информация за състоянието на спорта в община Пещера и отчет за дейността на спортните клубове през 2023г.

Общинският съвет след като изслуша Информация за състоянието на спорта в община Пещера и отчет за дейността на спортните клубове през 2023г., взе предвид становището на ПК, във връзка с разпоредбите на чл.6 от ЗФВС и чл.5 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества от бюджета на Община Пещера и на основание чл.21 ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

РЕШИ:

1. Приема Информация за състоянието на спорта в община Пещера и отчет за дейността на спортните клубове през 2023г.
2. Определя представители на Общински съвет - Пещера за участие в състава на комисията за разпределение на определените от Общинския съвет – Пещера финансови средства за подпомагане на спортни клубове и туристически дружества:
1. Али Неждет Мюмюнов.
2. Младен Венциславов Манов.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ":няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069