Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 62 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера за 2024г.

МОТИВИ:
1. В съответствие с разпоредбите на чл.197 ал.3 от ЗПУО, за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера за периода 2023г.-2025г., Общинският съвет приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера за 2024г.
2. Годишният план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Пещера за 2024г. е съгласуван от Началника на РУО Пазарджик

Общинският съвет, след като изслуша предложението на кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл.197 ал.3 от ЗПУО, и чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

1.Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера за 2024г.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
"ЗА": 17
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 1

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069