Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 61 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пещера за 2024 г.

Общинският съвет като изслуша Годишната програмата за развитие на читалищната дейност в Община Пещера през 2024 г., взе предвид становището на Постоянните комисии, на основание чл.26а, ал.2 от ЗНЧ и чл.21, ал.2, т.12, т.23 и ал.2 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера за 2024 година.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069