Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 60 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Община Пещера за 2023г.

Общинският съвет, като изслуша Отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2023г., взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.1 т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Община Пещера за 2023г.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
"ЗА": 17
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 1

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069