Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 59 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

ОТНОСНО: Информация за изпълнението на програмата за борба с престъпността и подобряване на обществения ред през 2023г. на РУ Пещера

Общинският съвет след като изслуша Информацията за изпълнението на програмата за борба с престъпността и подобряване на обществения ред през 2023г. на РУ Пещера, внесен от Началника на РУ Пещера, взе предвид становището на ПК и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

Приема Информацията за изпълнението на програмата за борба с престъпността и подобряване на обществения ред през 2023г. на РУ Пещера

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069