Понеделник, 24 Юни 2024
Дневен ред март 2024г. Печат Е-поща
ПК по просвета, култура, спорт и туризъм - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

ПК по просвета, култура,спорт и туризъм 19.03.2024 г. 17:00 ч.Д-ОБС -40/07.03.2024г. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера за 2024 г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Павлов – Гл. експерт „Култура, младежки и религиозни дейности"


Д-ОБС -43/12.03.2024г Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Пещера за 2024г. за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера 2023-2025г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Диана Балканджиева, Главен експерт ,,Образование"

Д-ОБС -45/14.03.2024г.
Информация за състоянието на спорта в община Пещера и отчет за дейността на спортните клубове през 2023г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Костадин Кехайов, Главен специалист „Младежки и спортни дейности"


Д-ОБС -51/15.03.2024г. Отчет за дейността на МКБППМН- Община Пещера за 2023г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Златанова- Секретар на МКБППМН


Д-ОБС -46/14.03.2024г. Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2023-2027г.
Докладва: Васил Филев- Председател на Общински съвет- Пещера

Д-ОБС -47/14.03.2024г.
Избор на Заместник председател на Общински съвет- Пещера.
Докладва: Васил Филев- Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069