Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 58 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Даване на разрешение за поставяне на бюст- паметник на Георги Кьосеиванов


   

   Общинският съвет като обсъди предложението на Стефан Балабанов – общински съветник, относно даване на разрешение за поставяне на бюст - паметник на Георги Кьосеиванов, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, и чл.10 от Наредбата на Общинския съвет за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Пещера и след станалите разисквания,


Р Е Ш И :


1. Одобрява предложението на Стефан Балабанов - общински съветник и Председател на Инициативен комитет „Георги Кьосеиванов" за изграждане на паметник на Георги Кьосеиванов в град Пещера.

2. Одобрява предложението за място за експониране на бюст-паметника -поземлен имот 56277.501.105 /градинка/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера.

3. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимите действия за издаване на разрешение за поставяне.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
"ЗА": 21
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069