Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 57 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО:Закупуване на сметосъбирачен автомобил с вместимост 18 кубика със средства от отчисленията по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

      Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на постоянните комисии, във връзка с чл. 64, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците, чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба №7/19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци и на основание чл.21, ал. 1, т. 8, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

РЕШИ:


Общински съвет гр. Пещера упълномощава Кмета на Община Пещера да внесе предложение за вземане на решение от общото събрание на регионалното сдружение по чл. 26 от Закона за управление на отпадъците за закупуване на сметосъбирачен автомобил 18 кубика на стойност до 110 000 лв от натрупаните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, както и да подписва всички необходими затова документи.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
"ЗА": 20
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 1

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069