Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 56 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Отпускане на краткосрочен безлихвен заем на „Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД гр. Пещера.

„Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД гр. Пещера, ЕИК 207244888 има сключен договор за краткосрочен заем с „Общинска банка" АД гр. Пещера в размер на 50 000 лв. гарантиран от Община Пещера. Заемът е усвоен е пълен размер. Съгласно погасителният план дружеството се задължава ежемесечно от месец март 2024 г. до месец юли 2024 г. да погасява по 10 000 лв. „Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД гр. Пещера няма свободни парични средства за да спази погасителния план.
„Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД е регистрирано в Търговския регистър с капитал 100 лв. Общинският съвет като едноличен собственик на дружеството решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.
    Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на Община Пещера във връзка с необходимост от парични средства на „Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД, ЕИК 207244888 и взе в предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и на основание чл.21, ал.1, т.6, т.10 и ал.2 от ЗМСМА и след станалите разисквания


РЕШИ:


Отпуска на „Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД, ЕИК 207244888 краткосрочен временен безлихвен заем от бюджета на Община Пещера в размер на 50 000 (Петдесет хиляди) лева.
При следните условия:
Размер на заема: 50 000 лв. (Петдесет хиляди)
Валута: лева
Предназначение на заема: погасяване на сключен договор за краткосрочен заем с „Общинска банка" АД гр. Пещера
Начин на погасяване на заема: на части или еднократно.
Срок за погасяване на заема: в срок до 20.12.2024 г.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
"ЗА": 21
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069