Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 55 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г. в трансфер за други целеви разходи за финансиране на неотложни текущи ремонти на сгради публична общинска собственост.

Мотиви: Сградата, в която кметът на с. Капитан Димитриево изпълнява функциите си на орган на местно самоуправление и местната администрация е построена през 1952 година. Покривът й е в много лошо състояние. Комините са започнали да се рушат. От свличане на керемидите има течове по тавана. Улуците са пробити и водата от тях се стича по фасадата на сградата и е необходимо да бъдат подменени. Полагайки грижата на добър стопанин е необходимо да се извърши неотложен текущ ремонт на сградата на кметство с. Капитан Димитриево.
Общинският съвет може да даде съгласие кметът на общината, по реда на чл. 57 от ЗДБРБ за 2024 г. и чл. 50 от ПМС № 13 от 2024 г., да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи за финансиране на неотложни текущи ремонти на сгради публична общинска собственост.
     Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на Община Пещера във връзка с необходимост от неотложен текущ ремонт на покрива на кметство с. Капитан Димитриево разположена в УПИ XII - 144 в кв.8 по плана на с. Капитан Димитриево, ПИ с идентификатор 36124.501.144.1 и във връзка чл. 57 от ЗДБРБ за 2024 г. и чл. 50 от ПМС № 13 от 2024 г. и на основание чл. 21. ал. 1, т. 6 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА


РЕШИ:


 Общински съвет гр. Пещера дава съгласие кмета на Община Пещера, по реда на чл. 57 от ЗДБРБ за 2024 г. и чл. 50 от ПМС № 13 от 2024 г., да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи за финансиране на неотложни текущи ремонти за извършване на текущ ремонт на покрива на сградата на кметство с. Капитан Димитриево разположена в УПИ XII - 144 в кв. 8 по плана на с. Капитан Димитриево, ПИ с идентификатор 36124.501.144.1 в размер на 20 928 лв.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
"ЗА": 21
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069