Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 54 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Пещера в кампания 2024 на Проект „Красива България"

Мотиви: Проект „Красива България" (ПКБ) е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.
Мерките, по които може да се кандидатства по време на кампанията са пет:
– мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места";
– мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура";
– мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги за резидентна грижа и осигуряване на подслон";
– мярка М02-03 „Подобряване на образователната инфраструктура в професионалните гимназии предоставящи дуална система на обучение и/или защитени от държавата специалности от професии";
– мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради".
Община Пещера е допустим кандидат и има проектна готовност за подаване на проектно предложение по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места" и М02 „Подобряване на социалната инфраструктура".
Финансовата рамка на проектно предложение по мярка М01 или М02 е, както следва:
1.1. Общ бюджет – от 80 000 до 500 000 лв. с ДДС;
1.2. Съфинансиране от кандидата – най-малко 50% от общия бюджет;
1.3. Финансиране от ПКБ при обекти:
- без обучение – най-много 120 000 лв. с ДДС от общия бюджет;
- с обучение – най-много 150 000 лв. с ДДС от общия бюджет.

Съгласно условията на кампанията, общините кандидати прилагат Решение на общински съвет за кандидатстване с конкретните финансови параметри, (% и/или стойност на съфинансиране от кандидата) на проектното предложение.
   Общинският съвет след като изслуша Докладна записката, взе предвид становището на Постоянните комисии, на основание чл. 21, ал.1, т. 6, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Пещера да кандидатства в кампания 2024 на ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" с проектно предложение „Ремонт на съществуващ тренировъчен футболен терен в УПИ II-Спортен терен, 1698.635.636 в местност „Широките ливади" по плана на гр. Пещера, (ПИ с идентификатор 56277.4.1738)–Изграждане на осветителна система, по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места", като при одобрението му да бъде осигурено съфинансиране в размер до 58% от общия бюджет на проектното предложение от бюджета на Община Пещера.

2. Дава съгласие Община Пещера да кандидатства в кампания 2024 на ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" с проектно предложение: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство на Детска градина „Деница", по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура", като при одобрението му да бъде осигурено съфинансиране в размер до 58% от общия бюджет на проектното предложение от бюджета на Община Пещера.

3. Гарантира, че няма да променя предназначението на обектите минимум 5 г. след изпълнението на проекта по Проект „Красива България" и да поеме ангажимент за поддръжката им.

4. Възлага на Кмета на Община Пещера да извърши всички необходими действия за кандидатстване в кампания 2024 на ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" с проектни предложения по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места" и мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура".

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
"ЗА": 20
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069