Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 53 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

Относно: Предоставяне на имот-частна общинска собственост за нуждите на Читалище "Развитие-1873", гр. Пещера

Мотиви: В деловодството на общинска администрация Пещера е постъпило заявление с вх. №36-08-5/19.12.2023г. от Председателя на Читалище «Развитие-1873», гр. Пещера, с ЕИК 112043028, с искане за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху общински имот – Помещение №3 с площ от 58 кв.м, намиращо се на 1-ви етаж на ул. «Дойранска епопея» № 5, ет.1. Помещението е необходимо във връзка с нуждите им от репетиционна зала.

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.67, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление, и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Предоставя безвъзмездно право на ползване в полза на Читалище «Развитие-1873», гр. Пещера върху имота както следва:

Помещение № 3 с площ от 58 кв.м, намиращо се в Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.502.1135.1.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед 18-6188-23.08.2017г. на Началник на СГКК-Пазарджик, площ: 475.28 кв.м, адрес на имота: гр. Пещера, п.к. 4550 ул. «Дойранска епопея» № 5, ет. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.502.1135. Предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: избен етаж-479.91 кв.м и 1/5 ид. част от общите части на сградата-стълбища, фоайе, асансьор. Ниво 1, стар идентификатор: 56277.502.1135.1.1. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж няма, под обекта: 56277.502.1135.1.21, 56277.502.1135.1.6, 56277.502.1135.1.7, 56277.502.1135.1.8, над обекта:56277.502.1135.1.2. АОС № 760/23.07.2018г. Съседи на помещение №3: помещение №1, помещение № 105 и коридор.

2. Срок на предоставеното право на ползване – 5 (пет) години.

3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за Предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху имота по т.1 в полза на Читалище «Развитие-1873», гр. Пещера за срок от 5 (пет) години.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
"ЗА": 21
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069