Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 52 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Даване съгласие за разделяне на Поземлен имот с идентификатор 36124.502.19 и на поземлен имот с идентификатор 36124.502.34

Мотиви: В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №30-2395-4/05.02.2024г. от „Еуросолар инвест" ООД, гр. Пловдив, ЕИК 203259914, относно поземлен имот с идентификатор 36124.502.19 /нива/ в землището на с. Капитан Димитриево, местност „Ушите" и Поземлен имот с идентификатор 36124.502.34 (нива) в землището на с. Капитан Димитриево, местност „Ушите". Върху съседния имот с идентификатор 36124.502.2 на същите с Решение №611/07.09.2023г. Общински съвет – Пещера даде предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на и експлоатиране на Фотоволтаичен парк и батерии за съхранение на електрическа енергия с мощност 40 MW за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници без търг и конкурс.
Цитираното решение включва поземлени имоти с идентификатори 61371.519.36, 61371.519.25 и 61371.519.24 в землището на с. Радилово и поземлени имоти с идентификатори 36124.502.653, 36124.502.658 в землището на с. Капитан Димитриево, които са имоти по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Поземлен имот с идентификатор 36124.502.19 е с площ 3816 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Капитан Димитриево, одобрени със Заповед РД-18-1634/20.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 8, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 502019. Граници на имота са: 36124.502.15, 36124.502.2, 36124.502.21, 36124.502.22, 36124.502.27, 36124.502.34, 36124.502.35, 36124.502.49, 36124.502.50, 36124.502.59.
С Решение №616/26.09.2023г. Общински съвет Пещера определи равностойни имоти от Общинския поземлен фонд, които да бъдат предоставени при спазване условията на пар. 12 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за подпомагане на земеделските производители и даде съгласие за учредяване на възмездно право на строеж върху имотите, определени с Решение №611/07.09.2023г. и поземлен имот с идентификатор 36124.502.2, като одобри изготвената оценка от независим оценител.
Във връзка с даденото от Общински съвет Пещера съгласие за изготвяне на ПУП за изграждане на обект на техническата инфраструктура – енергийни обекти за производство на електрическа енергия от фотоволтаични модули (ФВЕЦ) с цел осигуряване на достъп, е изготвен Проект за изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри за имот с идентификатор 36124.502.19 (нива) и за имот с идентификатор 36124.502.34 (нива) - землище на с. Капитан Димитриево, местност „Ушите". Имот с идентификатор 36124.502.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-16-34/20.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, е с площ 1039 кв.м, вид територия: земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар номер 502034, граници: 36124.502.19, 36124.502.32, 36124.502.37, 36124.502.50, 36124.502.59, 36124.502.63.

За тази цел е извършено геодезическо заснемане, с което са дадени идентификатори на проектните имоти, получаващи се при разделянето на 36124.502.19, а именно:
Проектен имот 36124.502.665 с начин на трайно ползване: нива с площ 1125 кв.м.
Проектен имот 36124.502.666 с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път с площ 387 кв. м.

Проектен имот 36124.502.667 с начин на трайно ползване: нива с площ 2303 кв.м.

При разделянето на имот 36124.502.34 са получени следните проектни имоти:
Проектен имот 36124.502.663 с начин на трайно ползване: нива с площ 789 кв.м.
Проектен имот 36124.502.664 с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път с площ 250 кв. м.

    Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 51, ал. 1, т. и чл. 53а, т.2 от ЗКИР, чл.10, ал.1 от ППЗСПЗЗ и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за разделяне на имотите както следва:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 36124.502.19 е с площ 3816 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Капитан Димитриево, одобрени със Заповед РД-18-1634/20.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 8, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 502019. Граници на имота са: 36124.502.15, 36124.502.2, 36124.502.21, 36124.502.22, 36124.502.27, 36124.502.34, 36124.502.35, 36124.502.49, 36124.502.50, 36124.502.59.
1.2. Имот с идентификатор 36124.502.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-16-34/20.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, е с площ 1039 кв.м, землище на с.Капитан Димитриево, местност „Ушите", вид територия: земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар номер 502034, граници: 36124.502.19, 36124.502.32, 36124.502.37, 36124.502.50, 36124.502.59, 36124.502.63.
2. Одобрява Проекта за изменение на КККР в частта за Поземлен имот с идентификатор 36124.502.19, с който същият се разделя на три проектни имота: Проектен имот 36124.502.665 с начин на трайно ползване: нива с площ 1125 кв.м, Проектен имот 36124.502.666 с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път с площ 387 кв. м и Проектен имот 36124.502.667 с начин на трайно ползване: нива с площ 2303 кв.м.
3. Одобрява Проекта за изменение на КККР в частта за Поземлен имот с идентификатор 36124.502.34, с който същият се разделя на два проектни имота: Проектен имот 36124.502.663 с начин на трайно ползване: нива с площ 789 кв.м, Проектен имот 36124.502.664 с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път с площ 250 кв. м.
4. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
"ЗА": 14
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 7

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069