Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 51 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Даване съгласие за изменение границите на Поземлен имот с идентификатор 61371.519.36 и Поземлен имот с идентификатор 61371.519.32

Мотиви: В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №30-2395-5/05.02.2024г. от „Еуросолар инвест" ООД, гр. Пловдив, ЕИК 203259914, относно поземлен имот с идентификатор 61371.519.36 /нива/ в землището на с. Радилово, местност „Торището", върху който на същите с Решение№611/07.09.2023г. Общински съвет – Пещера даде предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на и експлоатиране на Фотоволтаичен парк и батерии за съхранение на електрическа енергия с мощност 40 MW за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници без търг и конкурс.
Цитираното решение включва и поземлени имоти с идентификатори 61371.519.25 и 61371.519.24 в землището на с. Радилово и поземлени имоти с идентификатори 36124.502.653 и 36124.502.658 в землището на с. Капитан Димитриево, които са имоти по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Поземлен имот с идентификатор 61371.519.36 е с площ 33311 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радилово, одобрени със Заповед РД-18-1633/20.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, местност „Торището", последно изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 8, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 519036, актуван с АОС №1132/28.08.2023г. Граници на имота са: 61371.519.26, 61371.519.34, 61371.521.44, 61371.519.35, 61371.118.420, 61371.519.33, 61371.519.32, 61371.519.21.
С Решение №616/26.09.2023г. Общински съвет Пещера определи равностойни имоти от Общинския поземлен фонд, които да бъдат предоставени при спазване условията на пар. 12 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за подпомагане на земеделските производители и даде съгласие за учредяване на възмездно право на строеж върху имотите, определени с Решение №611/07.09.2023г. и Поземлен имот 36124.502.2, като одобри изготвената оценка от независим оценител.
Във връзка с даденото от Общински съвет Пещера съгласие за изготвяне на ПУП за изграждане на обект на техническата инфраструктура – енергийни обекти за производство на електрическа енергия от фотоволтаични модули (ФВЕЦ) с цел осигуряване на достъп, е изготвен проект за изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри за имот с идентификатор 61371.519.36 (нива) в землището на с. Радилово, местност „Торището".

За тази цел е извършено геодезическо заснемане, с което имот с идентификатор 61371.519.36 се разделя на два проектни имота, на които са дадени идентификатори както следва:
Проектен имот 61371.519.110 с начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път с площ 416 кв.м.
Проектен имот 61371.519.111 с начин на трайно ползване: Нива с площ 32895 кв. м.

   Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 51, ал. 1, т. и чл. 53а, т.2 от ЗКИР, чл.10, ал.1 от ППЗСПЗЗ и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ

Р Е Ш И :

1. Одобрява изменението на границите между Поземлен имот с идентификатор 61371.519.36 с площ 33311 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1633/20.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 8, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 519036, актуван с АОС №1132/28.08.2023г. с граници на имота: 61371.519.26, 61371.519.34, 61371'.521.44, 61371.519.35, 61371.118.420, 61371.519.33, 61371.519.32, 61371.519.21 и поземлен имот с идентификатор 61371.519.32.
2. С изменението на границите Поземлен имот с идентификатор 61371.519.36 да се раздели на два проектни имота: Проектен имот 61371.519.110 с начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път с площ 416 кв.м и Проектен имот 61371.519.111 с начин на трайно ползване: Нива с площ 32895 кв. м.
3. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
"ЗА": 15
"ПРОТИВ": 2
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 4

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069