Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 50 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

Относно: Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 61371.501.566 по ПУП на с. Радилово с Величка Петрова Стаматова

Мотиви: В Община Пещера е постъпило заявление с вх. №94В-241-2/13.12.2023г. от Величка Петрова Стаматова чрез пълномощника Калина Атанасова Стаматова, с което се иска прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 61371.501.566, целият с площ от 694 кв.м, с адрес с. Капитан Димитриево, ул. «Тодор Банчев» №46, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 566, квартал 30, парцел XIIІ. Видно от нотариален акт с вх. №853, от 13.07.2020г. Калина Атанасова Стаматова е собственник на 529/694 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 61371.501.566, целият с площ 694 кв.м. В имота Община Пещера е собственик на 165/694 идеални части.
Изготвена е оценка от независим оценител за общинската част от ПИ 61371.501.566, която е в размер на 4510.00 лв. без ДДС.
Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за периода 2024г. като в т. ІV «Описание на имотите за прекратяване на съсобственост»

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.33 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.51, ал.1, т.3 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 61371.501.566 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1633/20.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имоте от 19.08.2020г., адрес на поземления имот с. Радилово, ул. «Тодор Банчев» №46, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 566, квартал 30, парцел XIIІ, при граници на същия: 61371.501.2517, 61371.501.565, 61371.501.302, 61371.505.301, 61371.501.300, 61371.501.567, АОС № 1141/11.01.2024г., целият с площ 694 кв.м, в който 529/694 идеални части са собственост на Величка Петрова Стаматова и 165/694 идеални части са общинска собственост, чрез продажба частта на общината.

2. Одобрява изготвената пазарна оценка на 165/694 идеални части от имота по т.1 в размер на 4510.00 лв. Без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор с Величка Петрова Стаматова за прекратяване на съсобствеността върху имота по т. 1 за сумата от 4510.00 лв. без ДДС, върху която да се начислят и платят съответните данъци и такси.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
"ЗА": 21
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069