Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 49 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

Относно: Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 61371.501.659 по ПУП на с. Радилово с Павлинка Тодорова Велева

Мотиви: В Община Пещера е постъпило заявление с вх. №94П-930-1/15.12.2023г. от Павлинка Тодорова Велева чрез пълномощника Тодор Георгиев Велев, с което се иска прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 61371.501.659, целият с площ от 550 кв.м, с адрес с. Радилово, ул. «Георги Ангелиев» № 74, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 6596, квартал 48, парцел IX. Видно от нотариален акт с вх. №2240, от 30.11.2023г. Павлинка Тодорова Велева е собственник на 411/550 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 61371.501.659, целият с площ 550 кв.м. В имота Община Пещера е собственик на 139/550 идеални части.
Изготвена е оценка от независим оценител за общинската част от ПИ 61371.501.659, която е в размер на 3800.00 лв. без ДДС.
Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за периода 2024г. като в т. ІV «Описание на имотите за прекратяване на съсобственост»
.

      Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.33 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.51, ал.1, т.3 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 61371.501.659 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1633/20.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имоте от 19.12.2023г., адрес на поземления имот с. Радилово, ул. «Георги Ангелиев» № 74, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 659, квартал 48, парцел IX, при граници на същия: 61371.501.2558, 61371.501.658, 61371.501.2607, 61371.505.1028, 61371.501.2571, АОС № 1140/10.01.2024г., целият с площ 550 кв.м, в който 411/550 идеални части са собственост на Павлинка Тодорова Велева и 139/550 идеални части са общинска собственост, чрез продажба частта на общината.

2. Одобрява изготвената пазарна оценка на 139/550 идеални части от имота по т.1 в размер на 3800. лв. Без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на общината да слючи договор с Павлинка Тодорова Велева за прекратяване на съсобствеността върху имота по т. 1 за сумата от 3800.00 лв. без ДДС, върху която да се начислят и платят съответните данъци и такси.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
"ЗА": 21
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069