Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 48 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на Поземлен имот с идентификатор 56277.4.18 по КККР на гр. Пещера

Мотиви: Поземлен имот с идентификатор 56277.4.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 03.02.2023г., с площ 2181 кв.м, с начин на трайно ползване-скали, категория на земята при неполивни условия-нула, находящ се в местността "Баташки път», землище на гр. Пещера, граници и съседи: 56277.4.1, 56277.4.26, 56277.4.25, 56277.4.10 е общинска собственост.
След проверка на място беше установено, че посоченият имот не представлява скали, а храсти.
    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМАи след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от "Скали" в "Храсти" на имот с идентификатор 56277.4.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 03.02.2023г., с площ 2181 кв.м, с начин на трайно ползване-скали, категория на земята при неполивни условия-нула, находящ се в местността "Баташки път», землище на гр. Пещера, граници и съседи: 56277.4.1, 56277.4.26, 56277.4.25, 56277.4.10.

2. Упълномощава Кмета на Община Пещера да подаде заявление до Общинска служба по земеделие – Пещера за промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 56277.4.18 по КККР на гр. Пещера от "Скали" на „Храсти".

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069