Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 47 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

Относно: Намаляване на началната цена и провеждане на нови търгове за продажба на трупи за бичене

С Решение №9/30.11.2023 г. на Общински съвет – Пещера е възложено на Кмета на Община Пещера да организира процедура за продажба на трупи за бичене, добити при ремонта на общински път PAZ 1181 Дорково-Костандово-лет. „Св.Константин" - Пещера - гр.Пещера от км 16+550 до км 8+470 в сервитута на общинския път при следните начални цени без ДДС:
- Трупи за бичене > 50 см
Бял бор - 238 лв./м3;
Ела - 249 лв./м3;
Бяла топола - 183 лв./м3.
- Трупи за бичене от 30 до 49 см.
Бял бор - 244 лв./м3;
Ела - 238 лв./м3;
Бяла топола - 178 лв./м3;
- Трупи за бичене от 18 до 29 см.
Бял бор - 222 лв./м3;
Ела - 227 лв./м3;
Бяла топола - 167 лв./м3.
- Трупи за бичене от 15 до 17 см.
Бял бор - 190 лв./м3;
Ела - 205 лв./м3;
Бяла топола - 156 лв./м3.
В изпълнение на цитираното решение са обявени два търга – на 16.01.2024 г. и на 07.02.2024 г., на които не са се явили участници.
Съгласно чл.117, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ако след провеждане на повторен търг не се постигне сключване на договор, общинският съвет може да намали цената до 50% от начално приетата.
     Общински съвет - Пещера, след като изслуша Докладаната записка на Кмета на Община Пещера и взе предвид становищета на ПК, на основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.82, т.7, чл.83, ал.1, т.1, чл.84 и чл.117, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Пещера

Р Е Ш И :

1.Намалява началната цена без ДДС с 50% на трупи за бичене, както следва:
- Трупи за бичене > 50 см
Бял бор -119 лв./м3;
Ела - 124,50 лв./м3;
Бяла топола - 91,50 лв./м3.
- Трупи за бичене от 30 до 49 см.
Бял бор - 122 лв./м3;
Ела - 119 лв./м3;
Бяла топола - 89 лв./м3;
- Трупи за бичене от 18 до 29 см.
Бял бор - 111 лв./м3;
Ела - 113,50 лв./м3;
Бяла топола - 83,50 лв./м3.
- Трупи за бичене от 15 до 17 см.
Бял бор - 95 лв./м3;
Ела - 102,50 лв./м3;
Бяла топола - 78 лв./м3.
2.Възлага на Кмета на Община Пещера да организира нови публични търгове с явно наддаване за продажба на трупите за бичене.
3.Определя депозит за участие 10% от началната цена.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
"ЗА": 20
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 1

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069