Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 46 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

Относно: Предоставяне право на безвъзмездно ползване на общински терен за монтиране на Метален склад за инвентар за нуждите на гражданин с физическо увреждане

Мотиви: В Община Пещера е постъпило Заявление с вх.№94Е-1097-1/07.11.2023 г. на Емил Джуленов - жител на гр.Пещера, с което е поискано да му бъде разрешено постави преместваем обект (гараж) на петно №216 в кв. „Изгрев", поради това, че е трудно подвижен и се предвижва с електрическа количка. Гаражът му е необходим за съхранение на електическата количка и за зареждане на нейната батерия. В жилищната сграда в която живее (жилищен блок) няма възможности да я съхранява и да я зарежда.
Към заявлението е приложено Експертно решение на ТЕЛК №2233 от 124 с дата 02.07.2021 г. съгласно което е дадена оценка на работоспособността 95% трайно намалена работоспособност с чужда помощ.
Във връзка със заявлението е изготвена Схема по чл.56, ал.2 от ЗУТ на Гл. архитект на Община Пещера, с която е определeн терен №216, с площ 10,92 кв.м. в кв.27 в гр.Пещера за монтиране на Метален склад за инвентар до съществуващи гаражи.
Съгласно разпоредбата на чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.67, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество безвъзмездно право на ползване се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. Срокът на учреденото право на ползване се определя от Общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 години.

   Общинският съвет, след като изслуша предложението на Кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА , чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.67, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Пещера

Р Е Ш И:

1.Учредява безвъзмездно право на ползване на Емил Джуленов върху терен №216, с площ 10,92 кв.м. в кв.27 в гр.Пещера за монтиране на Метален склад за инвентар до съществуващи гаражи.

2.Безвъзмездното право на ползване на общинския терен се учредява за срок 5 години.

3.Възлага на Кмета на Община Пещера да издаде заповед и да сключи договор с Емил Джуленов.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
"ЗА": 21
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069