Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 45 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

Относно:Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе на кабелна линия 1 Kv от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Б" на БКТП „Синия Кайнак" до ново ЕТ, монтирано пред поземлен имот с идентификатор 56277.3.69 по КККР на гр. Пещера, местност "Узун Драгасия", гр. Пещера, община Пещера.

Мотиви: Във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ Общински съвет определи трасе за нуждите на юридическо лице върху земи от общинския поземлен фонд с Решение № 16 от Протокол № 3/21.12.2023 г., Общински съвет – гр. Пещера е разрешил изработването на проект за ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе на кабелна линия 1 Kv от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Б" на БКТП „Синия Кайнак" до ново ЕТ, монтирано пред поземлен имот с идентификатор 56277.3.69 по КККР на гр. Пещера, местност "Узун Драгасия", гр. Пещера, общ. Пещера, с трасе на кабелната линия започваща от съществуващо ел. табло с извод „Б" на БКТП „Синия Кайнак" пред поземлен имот 56277.3.18 /м. Узун Драгасия, вид собственост Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 7813 кв. м., стар номер 012314, парцел ІІ - 012237, 012238, 012239, 012248, 12.328/, посока изток в границите на поземлени имоти с идентификатори 56277.1.153 /вид собственост Държавна публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа, площ 50095 кв. м., стар номер 000002/, 56277.3.243 /м. Узун Драгасия, вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 632 кв. м., стар номер 012236/, 56277.3.1499 /м. Узун Драгасия, вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За второстепенна улица, площ 483 кв. м., стар номер 012286/ и 56277.3.71 /м. Узун Драгасия, вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 6697 кв. м., стар номер 012059/ до ново ЕТ монтирано пред поземлен имот с идентификатор 56277.3.69 /м. Узун Драгасия, вид собственост Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид земеделска земя, площ 500 кв. м., стар номер 37/ по КККР на гр. Пещера, местност Узун Драгасия, общ. Пещера.

   Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл.129, ал. 1 от ЗУТ.

Р Е Ш И :

Одобрява проект за ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе на кабелна линия 1 Kv от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Б" на БКТП „Синия Кайнак" до ново ЕТ, монтирано пред поземлен имот с идентификатор 56277.3.69 по КККР на гр. Пещера, местност "Узун Драгасия", гр. Пещера, общ. Пещера, започващо от съществуващо ел. табло с извод „Б" на БКТП „Синия Кайнак" пред поземлен имот 56277.3.18 /м. Узун Драгасия, вид собственост Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 7813 кв. м., стар номер 012314, парцел ІІ - 012237, 012238, 012239, 012248, 12.328/, посока изток в границите на поземлени имоти с идентификатори 56277.1.153 /вид собственост Държавна публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа, площ 50095 кв. м., стар номер 000002/, 56277.3.243 /м. Узун Драгасия, вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 632 кв. м., стар номер 012236/, 56277.3.1499 /м. Узун Драгасия, вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За второстепенна улица, площ 483 кв. м., стар номер 012286/ и 56277.3.71 /м. Узун Драгасия, вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 6697 кв. м., стар номер 012059/ до ново ЕТ монтирано пред поземлен имот с идентификатор 56277.3.69 /м. Узун Драгасия, вид собственост Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид земеделска земя, площ 500 кв. м., стар номер 37/ по КККР на гр. Пещера, местност Узун Драгасия, общ. Пещера.
Дължината на проектното трасе е 221 м., засегнатата обща територия е 443 кв. м.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Общински съвет Пещера в едномесечен срок от обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд – гр. Пазарджик.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 18
Гласували:18
"ЗА": 18
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069