Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 44 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

Относно: Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2024 г. - 2025 г. за землищата на Община Пещера; съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на Община Пещера и на ползватели за поддържането на мерите и пасищата.

Мотиви: В изпълнение разпоредбите на чл.37и, ал.3 и чл.37о, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с предоставянето на пасищата, мерите и ливадите – общинска собственост на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ е разработен Годишен план за паша за стопанската 2024 г. – 2025 г. за землищата на Община Пещера.

   Общинският съвет, след като изслуша предложението на Кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл.37о, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.37и, ал.3 и чл.37о, ал.1 от ЗСПЗЗ и основание чл. 21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,


Р Е Ш И:

1. Приема Годишен план за паша за стопанската 2024 г. - 2025 г. за землищата на Община Пещера, приложение към настоящото решение.
2. Дава съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите – общинска собственост, описани в т. V от Годишния план за паша за стопанската 2024 г. - 2025 г. за землищата на община Пещера за общо и за индивидуално ползване.
3. Определя задълженията на Община Пещера и на ползватели за поддържането на мерите и пасищата, описани подробно в Годишния план за паша за стопанската 2024 г.-2025 г. за землищата на Община Пещера.
4. Определя отдаването под наем на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд да се извършва по пазарна цена, определена в Наредбата за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община-Пещера на Общински съвет - Пещера.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 21
Гласували:21
"ЗА": 20
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 1

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

Attachments:
Download this file (godi6en plan za 2024 2025.doc)godi6en plan za 2024 2025.doc[ ]569 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069