Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 43 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Информация за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера.

Общинският съвет след като изслуша Информацията за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера, взе предвид становището на ПК и на основание чл.21, ал.1, т. 23, ал.2 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

Приема Информация за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 21
Гласували:21
"ЗА": 21
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069