Събота, 22 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 41 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Пещера.

   Общинският съвет след като изслуша Информацията за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Пещера, взе предвид становището на ПК и на основание чл.21, ал.1, т. 23, ал.2 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

Приема Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Пещера.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували:19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069