Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 40 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Информация за дейността на Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда – Кризисен център гр. Пещера.

   Общинският съвет след като изслуша Информацията за дейността на Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда – Кризисен център гр. Пещера, взе предвид становището на ПК и на основание чл.21, ал.1, т. 23, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И :

Приема информацията за дейността на Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда – Кризисен център гр. Пещера.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 20
Гласували:20
"ЗА": 20
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

Attachments:
Download this file (Informaciq za deinosta na KC_2023.doc)Informaciq za deinosta na KC_2023.doc[ ]150 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069