Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 39 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Доклад на Община Пещера за 2022 г. - 2023 г. в изпълнение на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Пазарджик (2022-2030)

Общинският съвет след като изслуша Доклада на Община Пещера за 2022 г. - 2023 г. в изпълнение на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Пазарджик (2022-2030), взе предвид становището на ПК, на основание чл. 21, ал.1, т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И :

Приема Доклад на Община Пещера за 2022 г. - 2023 г. в изпълнение на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Пазарджик (2022-2030)

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 21
Гласували:21
"ЗА": 20
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 1

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069