Неделя, 14 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 38 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 15.02.2024 год., Протокол № 5

Относно: Одобряване организационно – функционалната структура на Общинска администрация - Пещера, считано от 01.04.2024 година

 

   Общински съвет – Пещера след като изслуша предложението на Кмета на общината, във връзка с чл. 4 от Закона за администрацията, чл. 15, ал.2 и ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредбата за прилагане на прилагане на длъжностите в администрацията и на основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА

Р Е Ш И:

1. Одобрява организационно – функционалната структура на общинска администрация - Пещера, считано от 01.04.2024 година, както следва:

Наименование на структурното звено  
Функция 1 “Общи държавни служби” - общинска администрация, в т. ч. 79
Кмет на общината 1
Кмет на кметство 2
Кметски наместник 1
Заместник-кмет 2
Секретар на община 1
Главен архитект 1
Звено “Вътрешен одит” 2
Финансов контрольор 1
Секретар на МКБППМН 1
Служител по сигурността на информацията 0,5
Служител по мрежова и информационна сигурност 1
   
Обща администрация  
  • Отдел “Гражданска регистрация, административно обслужване и ОМП”
9.5
  • Звено „Общински съвет“
1
  • Дирекция “Финанси и човешки ресурси”
13
Директор 1
Отдел “Финанси и човешки ресурси” 7
Отдел “Местни приходи” 5
   
Специализирана администрация  
  • Дирекция “Териториално и селищно устройство, общинска собственост“
16
  • Отдел “Образование, култура, социални и младежки дейности“
8
  • Отдел „Анализи, планиране, проекти и обществени поръчки“
6
  • Отдел „Ел. мрежи и транспорт“
7
Кметства  
Кметство с. Радилово 2,5
Кметство с. Капитан Димитриево 2,5

 

 Общ брой общински съветници 21

Присъствали: 21

Гласували:21

"ЗА": 17

"ПРОТИВ": 1

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 3

 

ВАСИЛ ФИЛЕВ

Председател на Общински съвет- Пещера

                                                                                                                            

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069