Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 37 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 15.02.2024 год., Протокол № 5

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА 2024 ГОДИНА , ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2024 ГОДИНА И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2024, 2025, 2026 Г.

       Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, становищата на ПК към Общински съвет, станалите разисквания, на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Пещера


РЕШИ:

Приема бюджета на община Пещера за 2024 година, както следва:

1.1. По приходите в размер на 30 818 103 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 19 582 538 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 16 415 865 лв.
1.1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС 376 134 лв.
1.1.1.3. Временно съхранявани средства в размер на (114 850) лв.
1.1.1.4. Преходен остатък от 2023 година в размер на 2 905 389лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 11 235 565 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 192 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 852 274 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер 2 097 300 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 140 600.лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 83 600 лв.
1.1.2.3.3 Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 630 800 лв.
1.1.2.4 Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х в размер на 242 600 лв.
1.1.2.4. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 196 207 лв.
1.1.2.5 Финансиране
1.1.2.5.1 Погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-) в размер на (444 400) лв.
1.1.2.5.2 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) в размер на (90 000) лв.
1.1.2.5.3 Погашения по дългосрочни заеми от ФЛАГ в размер на (87 600) лв.
1.1.2.5.4 Временно съхранявани средства в размер на (166 585) лв.
1.1.2.6. Преходен остатък от 2023 година в размер на 4 686 369 лв.

1.2. По разходите в размер на 30 818 103 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 19 582 538 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 709 лв. (разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложения № 2 и преходен остатък от 2023 г. съгласно приложение № 2 и № 11)
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 126 300 лв. (разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложение № 2 и № 11)

1.2.3. За местни дейности в размер на 11 109 265 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 7 900 лв.
(разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложения № 2 и преходен остатък от 2022 г. съгласно приложение № 2 и № 11 )
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на (6 688 323) лв.
1.3.1 Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък в делегираните от държавата дейности, съгласно приложение № 2 и № 11.
1.3.2 Утвърждава нето операциите по финансирането на бюджетното салдо 6 688 323лв.

2. Приема програма за капиталовите разходи в размер на 13 180 482 лв. в т.ч. 8301 973 лв. със средства от Европейския съюз,. съгласно Приложение № 3 , като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 630 800 лв. както следва:
• Основен ремонт на ул."Освобождение" в участъка от о.т.352а,о.т.109, о.т.110 до о.т.89 – проект – 9 480 лв.
• Основен ремонт на ул. "Атанас Горов" в участъка от о.т.113,о.т.114, о.т.126 до о.т.408 – проект – 3 360 лв.
• Основен ремонт на ул. "Ангел Калоянов" в участъка от о.т.771в, о.т.715 г, о.т.715 в, о.т.712 до о.т.710 – проект – 4 025 лв.
• Основен ремонт на ул."Резервоара" в участъка от о.т.710,о.т.709 до о.т.701а – проект – 1 375 лв.
• Укрепване склонов участък на общински път PAZ 1181/Дорково-Костандово-лет.„Св.Константин"- гр.Пещера, Община Пещера, област Пазарджик, свлачище PAZ 21.56277-07 при км 29+050" – 166 422 лв.
• Укрепване склонов участък на общински път PAZ 1181 / Дорково-Костандово-лет.„Св.Константин"- гр.Пещера, Община Пещера, област Пазарджик, свлачище PAZ 21.56277- 06 при км 40+910 – 139 604 лв.
306 026 лв.
• Основен ремонт на Общински път PAZ 1043 - /III-377 /гр.Брацигово-Граница община /Брацигово-Пещера/ - с. Капитан Димитриево - /II-37/От км 7+500 до км 16+300 – 8,800 км – проект – 72 850 лв.
• "Основен ремонт на Общински път PAZ 1170 - / II-37,Пазарджик – Пещера/Радилово - с. Капитан Димитриево / PAZ 1043/ от км 0+000 до км 3+400 – 3,400 км – проект – 28 290 лв.
• Ремонт и реконструкция на дворно пространство ДГ "Деница" ПИ 56277.503.669 ( Имот) ПИ 56277.503.669.1 (Сграда) ПИ 56277.503.669.2 (Сграда) – 126 300 лв.
• Помпи за поливна система ОП ЧПОИ- 2 бр. – 2 000 лв.
• Тела за помпи на езеро в центр. hрадски парк ОП "ЧПОИ" - 2 бр.- 5 800 лв.
• Турбина за помпи на езерото в центр. градски парк ОП "ЧПОИ" - 4 бр. – 3 200 лв.
• "„Допълнително водоснабдяване на гр. Пещера, с. Радилово и с.Капитан Димитриево от речно водохващане река „Пиздица" – Проект – 43 000 лв.
• Гребло за багер ОП ЧПОИ – 1 766 лв.
• ПП за ТРЗ ОП "ЧПОИ" – 2 400 лв.
• Съгласно чл. 57 от ЗДБРБ за 2024 г. и чл. 50 от ПМС № 13 от 2024 г .Резерв за непредвидени и неотложни разходи & 00-98 - 20 928 лв.
2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с преходни остатъци от 2023 г., съгласно Приложение № 3.
3. Приема разчет на текущи ремонти през 2024 г. съгласно Приложение № 4
4. Утвърждава разходите за заплати през 2024 г., без звената от системата на образованието, прилагащи система на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 12 и определя:
4.1. Числеността на персонала за делегирана от държавата дейност «Общинска администрация», съгласно Приложение № 12.
4.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2024 г., съгласно Приложение № 12.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
5.1.1 Членски внос – 7 000 лв., за НСОРБ, НАСО, НАПОбС, 100 лв. за членски внос в 100 национални обекта на „Антична и средновековна крепост Перистера" .
5.1.2 Членски внос в размер на 2 000 лв. за членство във ВИК асоциацията.
5.2. Еднократни помощи за социално слаби съгласно определени правила в размер на 4000 лв., като се упълномощи кмета на общината да определя конкретния размер, вида и начина на предоставянето им.
5.3. За помощи в натура в размер на 11 000 лв., като се упълномощи кмета на общината да определя конкретния размер, вида и начина на предоставянето им.
5.4. Определя заплащане по 4,00 лв. за работен ден за храна на деца от 6 месеца до 2 години
5.5. Приема разчет за разходи за клубове на пенсионера гр. Пещера в размер на 38 820 лв., с. Радилово в размер на 20 146 лв. и с. Капитан Димитриево в размер на 9 199 лв., клуб на инвалида гр. Пещера в размер на 17 821 лв., дружества на диабетиците гр. Пещера и с. Радилово в размер на 1 100 лв. и клуб »Вяра» в размер на 1 800 лв.
5.6. Субсидии за:
5.6.1.1 читалища(държавна дейност) в размер на 265 160 лв., като упълномощава кмета на общината да разпредели субсидиите
5.6.2. за спортни клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, определя субсидия в размер на 84 000 лв., като упълномощава кмета на общината да разпредели субсидията. Средствата се предоставят само за нестопанската им дейност и не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер.
5.6.3. В случаите, когато лицата по т.5.6.1 и т.5.6.2 извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничат видовете си дейности така, че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности.
5.7. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.5.1-5.7.

6. Приема следните лимити за разходи:
6.1.СБКО в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения за делегирани от държавата дейности – в отбрана и сигурност, образование, детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина, здравни кабинети в детски градини и училища, а се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати.
6.2.Разходи за представителни цели на кметовете в общината в размер до 3 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация".
6.3. Разходи за представителни разходи за общинския съвет в размер до 1.5 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация".
6.4. Разходи за осъществяване функциите на орган на изпълнителната власт на територията на кметство с. Радилово, кметство с. Капитан Димитриево и с. Свети Константин съгласно Приложение № 8, Приложение № 9 и Приложение № 10
7. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 16.
8. Утвърждава разходите, числеността на щатния и извънщатен персонал на общинските предприятия: ОП "Чистота и поддържане на общинска инфраструктура" ОП "Обредни дейности"; ОП "Паркинги и пазари", съгласно Приложения №№ 5, 6, 7.
9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 9 675 332 лв., съгласно Приложение № 13.
10. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2024 и прогнозни показатели за период 2025, 2026 г. съгласно Приложение № 17.
11. Определя второстепенни разпоредители с бюджет, както следва:

Кметство с. Радилово Кмет
СУ "Св.св. Климент Охридски" гр. Пещера Директор
ПГХВТ „Атанас Ченгелев" гр. Пещера Директор
ОУ "П.Р.Славейков" гр. Пещера Директор
ОУ "Св.Патриарх Евтимии" гр. Пещера Директор
Обединено училище "Любен Каравелов" гр. Пещера Директор
НУ "Михаил Каролиди" гр. Пещера Директор
НУ "Михаил Куманов" гр. Пещера Директор
ЦПЛР- Общински детски комплекс гр. Пещера Директор
ДГ „Изгрев" гр. Пещера Директор
ДГ "Слънцчо" гр. Пещера Директор
ДГ „Иглика" гр. Пещера Директор
ДГ "Сокола" гр. Пещера Директор
ДГ "Деница" гр. Пещера Директор
ДГ "Здравец" с. Радилово Директор
ОП "Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" гр. Пещера Директор
ОП „Обредни дейности" гр. Пещера Директор
ОП " Паркинги и пазари" гр. Пещера Директор

12. Определя максимален размер на дълга съгласно Приложение № 15, както следва:
12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2024 година в размер на 320 000 лв.
12.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2024 г. в размер на 100 000 лв.
12.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2024 година в размер на 2 085 905 лв.
12.4. Намерения за поемане на нов дълг , съгласно Приложение № 15
13. Да се определи максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 година в размер на като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения
14. Да се определи максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
15. Да се определи размер на просрочените задължения от предходни години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2024 година в размер на 6 118 лв., съгласно приложение № 14.
16. Да се определи размер на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 година в размер на 7 943 лв.
17. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
17.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

18. Възлага на кмета:
18.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
18.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
18.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
18.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
18.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
19. Да се упълномощи кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
19.1. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
19.2. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.
19.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общински съвет.
20. Упълномощава кмета:
20.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначенията на средствата в края на годината.
20.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.
20.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.
21. Да приеме за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 18.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 21
Гласували:21
"ЗА": 20
"ПРОТИВ": 1
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069