Сряда, 24 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 34 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

Относно:Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на търговски обекти.

Мотиви: Община Пещера е собственник на:
1. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков" №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №527/28.03.2016 г.
2. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков" №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №528/28.03.2016 г.
3. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков" №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №531/28.03.2016 г.
4. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков" №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №532/28.03.2016 г.
5. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков" №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №533/28.03.2016 г.
6. Метален павилион №2, с площ 10 кв.м. монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков" – публична общинска собственост, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера.
7. Метален павилион №5, с площ 10 кв.м. монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков" – публична общинска собственост, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера.
8. Метален павилион №7, с площ 10 кв.м. монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков" – публична общинска собственост, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера.
За металните павилиони не са съставяни актове за общинска собственост, тъй като същите представляват преместваеми съоръжения по смисъла на ЗУТ.
Гореописаните имоти са с търговско предназначение и не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет.
     Общинският съвет изслуша Докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК, след станалите разисквания, на основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.4, и чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.11, чл.83 ал.1, т.1 и чл.84 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Пещера и чл.38, т.1.1 от Наредбата за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера, приета от Общински съвет - Пещера

Р Е Ш И :

1.Възлага на Кмета на Община Пещера да организира процедура за отдаване под наем на:
1.1 Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков" №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101, при начална месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС.
1.2. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков" №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101, при начална месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС.
1.3. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков" №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101, при начална месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС.
1.4. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков" №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101, при начална месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС.
1.5. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков" №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101, при начална месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС.
1.6. Метален павилион №2, с площ 10 кв.м. монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков" – публична общинска собственост, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС.
1.7. Метален павилион №5, с площ 10 кв.м. монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков" – публична общинска собственост, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС.
1.8. Метален павилион №7, с площ 10 кв.м. монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков" – публична общинска собственост, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС.
2.Вид на процедурата - публични търгове с явно наддаване.
3.Размер на депозита за участие – 10% от началната наемна цена за всеки от имотите.
4. Срок на договорите за наем – 5 години.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували:19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069