Сряда, 24 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 30 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Критерии за кандидатстване за покупка на дърва за огрев от склад и стояща дървесина на корен за населението на община Пещера през отоплителен сезон 2024 г. - 2025г.

    Общинският съвет след като изслуша Докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

    Приема Критерии за кандидатстване за покупка на дърва за огрев от склад и стояща дървесина на корен за населението на община Пещера през отоплителен сезон 2024 г. - 2025 г.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували:18
"ЗА": 18
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069