Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 28 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Информация относно зимно поддържане и снегопочистване през оперативния сезон 2023/2024г.

  Общинският съвет като изслуша Информация от Община Пещера относно зимно поддържане и снегопочистване през оперативния сезон 2023/2024г., взе предвид становището на ПК, на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,


Р Е Ш И:

   Приема Информация от Община Пещера относно зимно поддържане и снегопочистване през оперативния сезон 2023/2024г.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували:19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069