Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 27 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО:Приемане на Културния календар на Община Пещера за 2024г.

   Общинският съвет след като изслуша докладната записка за Културния календар на Община Пещера за 2024 г., взе предвид становището на Постоянните комисии, на основание чл.21, ал.1, т.12, т.23 и ал.2 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

    Приема Културния календар на Община Пещера за 2024 г.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували:19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

Attachments:
Download this file (КК 2024(1).docx)КК 2024(1).docx[ ]57 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069